LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK ŘEMESEL, SLUŽEB, ÚŘADŮ .

Doc.MUDr.Přemysl Paichl

 

Při studiu latinských pramenů k historii řemesel míváme často potíže terminologické, protože mnohá řemesla se měnila ve svém vývoji a měnila svůj název. I v jednotlivých řemeslech existovalo více různých specialistů.Ve slovnících klasické latiny je ani nenacházíme, protože v staré římské době ani mnohá řemesla neexistovala. Slovníky středověké latiny u nás zatím nejsou zatím v potřebném detailním rozsahu k dispozici. Proto jsme se rozhodli na pomoc badatelům připojit k tomto sborníku alespoň slovník řemesel ve středověké latině.

* označena hesla vyskytující se v Plzni

 

Abfusor, oris, m. - viz *gustator - *koštéř

Abietarius,-i, m. - viz *tignarius - *tesař

Ablutor,-oris, m. - *pradlák, *pomyjce

*Ablutrix,-icis, f. -* pradlena (pradlí)

Abra,-ae, f. - viz *ancilla - *služka

Abrotator,-oris, m.(qui farinam cribrat, saccat) -prosívač  a pytlovač mouky Acicularius,-, m. - viz *acufex - jehlář

Accensus, -i, m. - *sluha ,zřízenec, přidělenec

Accisor,-oris, m. - *výběrčí daní

Actionarius,-i, m. - hokynář

Actuarius,-, m. - písař

Accomodator,-oris, m. - viz *fenerator - *lichvář Aciscolarius,-i, m. - kameník

Actor,-oris, m. - herec, právní zástupce, žalobce

Acuator,-oris, m.(qui ferramenta cote acuit) - viz *lapsator  - *brusič (šlajféř, šlejféř, šlejfíř)

Acuarius,-i, m.- viz *acufex - jehlář

Acufactor,-oris, m. - viz *Acufex - *jehlář

*Acufex,-icis, m. - *jehlář,jehelník

Aedituus templi - kostelník

Administer,-i, m. - viz *famulus - *sluha

Administra,-ae, f. - viz *ancilla - *služka

Adnibistrator,-oris, m. - správce

*Advocatus,-i, m. - *advokát (právní poradce, právní  poradce), správce, rychtář, návladní

Aedificarius,-i, m. - viz *architectus - vedoucí stavby

Aedificator,-oris, m.- viz *architectus - *stavitel (vedoucí  stavby)

Aedilis,-is, m. - stavební dozorce

Aedituus templi - *kostelní

Aeneator,-oris, m. - trubač

Aerarius,-i, m. viz *aerifaber - *kovář, měďnář, mědikovec

Aericussor,-oris, m. - viz *aerifaber - *kovář

*Aerifaber,-bri, m. - viz *faber - *kovář ( zpracovatel  kovů, železa, mědi, bronzu, mosazi, kovotepec, měďňář,  měditepec, mosazník, mincíř, mincmistr )

Aeripercussor,-oris, m. - viz *aerifaber Affusor, -oris, m. - viz *gustator - *koštéř

Agaso,-onis, m. equarius, asinarius - *honák, pacholek od  koní, koňař, poháněč osla, vozka, honec)

Agellarius, -i, m. viz *agricola - *rolník

Agitarius,-i, m. - výrobce kuší, samostřílů

Agitator, -oris, m. - viz *agaso - *honák ( poháněč

 -A.asinarius - poháněč osla

 -A.equarius - poháněč koní

Agonista,-ae, m. - viz *agaso - *honák ( honec, poháněč,  závodník, zápasník, bitec)

Agrarius,-i, m. viz *agricola - *rolník Agricultor - viz *agricola - *rolník

*Agricola,-ae, m. - rolník ( venkovan, zemědělec)

Agricolanus,-i, m. - viz *agricola - rolník

Agrimensor,-oris, m. - geometr, zeměměřič

Ahenarius,-i, m. - *kotlář,pánevník

Albator, oris,m., candidarius, -ii, m. - bělič

Albatrix,-icis, f. - bělička, pracovnice bělící plátno

Albergarius,-i, m. - *správce ( klíčník, pokladník)

*Albicerdo,-onis, m. - viz *coriarius - *jirchář (*koželuh,  zpracovávající jemné kůže na jirvhu-bílou semiš)

*Alecarius,-i, m., Alecator, oris, m.,

Aleciator, oris, m.,  Alecum venditor, - *herynečník (herynkář, prodavač  slaných ryb, heringer, slanečkář)

Alchamista, -ae, m. - alchymista

Aliptes,ae, m. - *masér, natěrač těl v lázních, mastičkář

Alista, ae, m. - *hudebník , hráč na křídlo

Altarista,-ae, m. (altarius) - oltářník, správce oltáře

Altrix, -icis, f. - chůva, živitelka, vychovatelka

*Allutarius,-oris, m. -viz *hlinák ( řemeslník připravující  hlínu a jíl na výrobu cihel a hrnčířského zboží)

Allutator,-oris, m. - tříslník ( výrobce třísla, leymkleber)

*Alutarius,-i, m. (sutor calceos ex aluta parans)- jirchář,  *švec, připravující střevíce z měkké kůže,jirchy

Amannuensis,-i, m. - *písař, sekretář

Ambonista,-ae, m. viz * predicator - *kazatel

Amenmtarius,-i, m. - řemenář

Amigdalor,-oris, m., Amigdalator, oris, m. - mandlíř

Amputor,-oris, m. arborum - štěpař

Anaglypharius,-i, m. - ciselér, rytec kovu

*Ancilla,-ae, f.- *sluka (služebná,  děvečka)

Angulator,-oris, m. - viz *cingulator - *pasíř, výrobce pásů

Annonarius,-i, m. - obchodník s obilím

Anularius,-i, m. - řetězář, řetízkář, prstýnkáře

Annulator, -oris, m. - prstýnkář, výrobce prstenů

Apiarius,-i, m. - včelař, medař

Apologista,-ae, m. - účetní, právní zástupce

*Apothecarius, -i, m. - *lékárník ( apatykář, apatékář,  apatečník, landfaréř, mastičkář , lekostavník, kořenář,  bylinář, drogista, -  (apathecarius, appathecarius,  appothecarius, appotecarius, appotecharius,  appotegarious, apatecarius, appatecarius, appatekarius,  apotegarius - apatykář, apatékář, landfaréř, lékárník

Apparator, -is, m.(apparitor, apparatorius) - *sluha,  pomocník

Apricator,-oris, m. - *bělič plátna

Aquaeductor,-oris, m.- viz *aquarius,-i, m.- *vodák(syn) *Aquarius, -i, m. (minister aquam curans) - *vodák (vodař,  vodnář, sluha opatřující vodu, dopravce vody, vodovoz)

Arator, -oris, m.*arrator) - *oráč, sedlák

Aratrifex,-icis, m. - plužník, výrobce pluhů

Arbiter, -eris, m. (Arbitraticus),-i, m., *iudex, -icis, m.  - *soudce, rozhodčí

*Arborarius, -i, m. ( arborator) - sadař, pěstitel stromů,  štěpař, ovocnář

Arbustarius,-i, m. - viz arborariuso

*Arcarius, -i, m.(archadius, archarius) -i, m. - pokladník,  strážce pokladny, výrobce pokladen

Archadius,-, m.(archarius) - viz *arcarius - *pokladník,  strážce pokladny

Archiater,-tri, m. medicus summus - vrchní lékař,

Archicoquus,- -i, m. - vrchní kuchař, kuchmistr

Archidapifer, -eris, m. -nejvyšší stolník, truxas

Archidiaconus, -i, m. - arcijáhen, arcipryšt

Archidiocesanus, -i, m. - arcibiskup

Archidux, -cis, m. - arcivévoda

Archiepiscopus, -i, m. - arcibiskup

Archiflamen, -inis, m. - mejvyšší kněz

Archipincerna, -ae, m. - vrchní číšník

Archipontifex, -ficis, m. - arcibiskup

Archipresbyter, -eri, m. - arcikněz, arcipryšt

Arcibusarius,-i, m. - ostrostřelec

Arcisacerdos, -otis, m. - nejvyšší kněz, acibiskup

*Architectus,-i, m. - *stavitel,

Architector,-oris, m. - viz *architectus - stavitel,  pokrývač, škřidlář - pokrývač břidlicí

Architriclinus , -i, m. -stolník, truxas,

Archivenator, -oris, m. nejvyšší lovčí

Arcitenens,-entis, m. - *lučištník

Arcolarius,-i, m. (arcularius) - výrobce luků, truhlář

*Arcuator -oris, m. - *lučištník (lukostřelec, střelec z  luku, kuše )

*Arcufex,-ficis, m. - viz *faber - *lučník (lukař, klukař,  výrobce luků)

Arengarius, -i, m. - účetní

*Argentarius,-i, m. ( faber argntum tractans) - stříbrník,  řemeslník pracující se stříbrem. Měl někdy speciální  názvy,např.

 -argentiardens, argentifusor (qui argentum liquefacit)-  tavič stříbra, *kovolijec stříbra

 -*cambiator - *směnárník  -*nummularius (qui argentum ad nummos cuodendo parat) -  *mincíř

 -custos argenti - strážce stříbra

Argentiardens,-tis, m. - viz *argentarius - *kovolijec,  tavič stříbra

Argillator,-oris, m.,Argilator, oris, m., *allutarius,-ii, m  - *hlinák, kopáč hlíny

Argumentarius, -i. m. - účetní

Aridator, -oris, m.( qui hordeum vel triticum madidum (i.e.  braseum ) siccat - sušič sladu, hvozda

Arillator,-oris, m. - makléř, překupník, obchodník

Armagerens, -entis, m. - zbrojnoš, ozbrojenec, voják,

Armamentarius,-i, m. - * zbrojíř

Armarifex, -ficis, m. - výrobce brnění, brníř,

Armarius,-i, m. - archivář, knihovník

Armator, -oris, m., armiger, -eris, m. - ozbrojenec

Armentarius,-i, m. (pastor armenti) - viz *pastor - pastýř  dobytka, pasák dobytka

Armicida, ae, m, faber armorum, armifactor - výrobce  zbraní, zbrojíř, platnéř

Armiductor,-oris, m. - vojevůdce , šermíř

*Armifaber -bri, m. - viz *faber - výrobce zbraní, zbrojíř

Armiger,-eris, m. - zbrojnoš, štítonoš, ozbrojenec, panoš,  voják

Armifex, -ficís, m. - výrobce zbraní, zbrojíř, platnéř

Artifex,-ficis, m. - viz *faber - řemeslník,sluha řemeslný,  znalec, umělec, tvůrce, původce

Arolla,-ae, m. -viz *arator - *oráč

Aromatopola,-ae, m. - voňavkář, *lékárník

Aromatarius,-i, m. - *lékárník, kořenář, bylinář, drogista

Artifex,-ficis, m. -*řemeslník, znalec,

Artocopus, -i, m.- viz *pistor, - pekař pečiva smaženého na  oleji

Artocreas, -atis, m.- viz *pistor - pekař kobližník,  paštičkář, pekař pečiva nadívaného masem, pečiva  smaženého na másle , pekař pečící tikanecz, krampfle,  koblihy

Artopaeus,-i,m. -pekař

Artopiper,-eris, m. (artopiperarius, arthopiperator,  arthopiperista) - viz *pistor - pekař perníkář, pekař  pernyku, perniku, pernijku )

Arvinarius, -i, m. - kolomazník

Arvinator,-oris, m. - uzenář , sádelník, prodavač sádla a  tuku

Assecla,-ae, c. -sluha, holomek

Asserifex,-ficis, m. - prknář, výrobce prken

Astrologus,-i, m.- astrolog, hvězdopravec

Astronomus,-i, m. - hvězdář, astronom

Astrulator,-oris, m. - uhlíř, milířník

Athleta, -ae, m. , agfonista, -ae, m. - závodník, zápasník,  bitec, honec

Attector, -oris, m. - pošívač, kdo kryje střechu došky

Aucator, -oris, m. - prodavač husí, husař, husák

Aucellator,-oris, m.(auceps) - ptáčník, sokolník

Auceps, -cupis, m. - ptáčník, čižbář, vogler,

Aucionarius,-ii, m. - viz *aucator- husař

Auctor, -oris, m. - původce, tvůrce, spisovatel, učitel,  svědek, podporovatel, navrhovatel

Auditor, -oris, m. - žák, posluchač, vyšetřující soudce,

Augur, -uris, m. - ptakopravec, věštec,

Auspex,-ipis, m. - věštec

Aureator, -oris, m. - pozlačovač, pozlatnik

Auricampsor,-oris, m. viz *aurifex - zlatotepec

Aurichalci percussor - kovář mosazi

Auricremator,-oris, m. - viz *aurifex - *zlatník, který pálí  a čistí zlato, tavíř, prenéř

Auricusor, -oris, m., auripercussor, -oris, m. - zlatotepec

*Aurifaber,-bri, m. - *zlatník

Aurifex,-ficis, m. - viz * aurifaber - zlatník

Aurificus,-i, m. (aurificans) - zlatotepec

Aurifossor, -oris, m. - rudník zlata, zlatokop

Aurifusor, -oris, m. - zlatolijec, tavič zlata

*Auriga,-ae, m. - *vozka ( vozataj, kočí, forman, živnostník  obstarávající dopravu, povozník, celník)

Auripercussor,-oris, m. - zlatotepec

Austrager, -eris, m. - nosič , nosič břemen, ústraká

Automatarius,-i, m. - mechanik, hodinář

Avenator, -oris, m. - obchodník ovsem

Aviceps-ipis, m. - ptáčník, čihař

Avigerulus, -i, m. - prodavač ptáků

B

Babatarius, -i, m., babaticus, -i, m., Babatus, -i, m.,  babona, -ae, m. -podkovář

Baiulator, -oris, m., baiolator, -oris, m. - nosič břemen

Balatenius, -i, m., baletenus, -i, m. - herec, šašek

Ballistarius, -i, m. (ballistator ) -střelec z obléhacího  stroje, vrhacího stroje, stroje k vrhání kamenů, někdy  i kušař, lukař, výrobce střelné zbraně, samostřílů ...

Ballistifex, -ficis, m. - výrobce střelné zbraně, kuší,  samostřílů , zejména metacích strojů

Balneator, -oris, m., balnitor, -oris, m., curam balnei  habens - lazebník, lazebnyk, lázeňský,, správce lázní,

 -b. civitatis

 -b. regis

 -possessor aut conductor balnearum

Balneatrix, - icis, f., blnetrix, -icis, f. - lázeňská,  lazebnice

Banasus, -i, m. - řemeslník konající špinavou práci,  umouněnec

Banderarius, -i, m - praporečník, korouhevník

Baneus, -i, m. - venkovan

Babtista, -ae, m. křtitel

Barbirasor, -oris, m., berbirasor,- oris, m., barbitensor,  -oris,m., barbitonsor, -oris, m., barbitonsorius, -i,  m. - *bradieř, holič brady, bradíř, bradýř Barbitista, ae, c. -loutnista, loutnistka,

*Barchanista, -ae, m. (barchanator, barchanco, barchanifex,  - výrobce barchetu

*Barco,-onis, m. - *člunař, loďkař, lodnář

Barverius, -i, m., barwiezo, -onis, m. - holič, barvíř

Beccarius,-i, m. - *řezník

Bednarius, -i, m. - bednář

*Bernarius, -i, m. - výběrčí berně, výběrčí daní

Bernista,-ae, m. - viz *bernarius - výběrčí daní

Bibliopegus,-i, m. - *knihař, knihvazač

Bibliopola,-ae, m. - knihkupec

Bicariator,-oris, m. - neckář

Bladarius,-i, m. - obchodník s obilím

Bleicher - bělič, viz pláteníci

Bibliator, -oris, m. - prodavač knih, knihkupec

Bibliothecarius,-i, m. - knihovník,. správce knihovny

Bipennis, -is, f. dvousečnbá sekyra

Birretarius, -i, m. - výrobce biretů, klobouků, pokrývek  hlavy, klobouků jako odsznaku hodnosti

Bombardifex,-ficis, m. (bombardarius)- *puškař

Bombardista, -ae, m. *puškař

Bombardus, -i, m. - *puškař

Bombicinator, -oris, m., bombycinator, -ris, m., textor,  -oris, m. serici - tkadlec hedvábí, hedvábník

Bonitor,-oris, m. - malorolník

Bootes,-is, m. - skoták

Bosako, -onis, m. - bosák, mnich

Boscida, -ae, m., bucida, ae, m. -řezník, kdo poráží hovězí  dobytek

Bosequus, -i, m. - skoták, kravař

Braccator, oris, m. - viz *brasiarius

Brasearius,-i, m. - viz *brasiarius

*Brasiarius,-i, m. ( qui braseum ad cervisiam conquendam  praepareat - *sládek, sladovník, řemeslník vyrábějící  naklíčený slad k výrobě piva, pivovarník

Brassator,-oris, m. - viz *brasiator

Bratteator,-oris, m. - viz *aurifex - pozlačovač, pozlatník,  kovář plátkového zlata

Braxator, -oris, m. - viz *brasiator

Braxator vini - pálenkář

Braxatorius,-i, m. - viz *brasiator

Braxiator, -oris, m. - viz *brasiator Braxor, -oris, m. - viz *brasiatorpivovarník, sládek, ten  kdo vaří pivo (cerevisia) nebo medovinu (vinum mulsum)

Brigantus, -i, m., armatus, -i, m, pedestris, is, m. -  ozbrojenec, pěšák

Bubulcus, -i, m. - volák, skoták, pasák skotu, čeledín u  volů

Buccellarisu, -i, m - žoldnéř, ozbrojenec najatý na soukromý  náklad

Bucicen, -inis, m., bucina, -ae, m. - trubač na roh

Bucida, ae, m., boscida, -ae, m. - řezník, kdo poráží hovězí  dobytek

Bucularius, -i, m., bukularius, -i, m., buculista, -e, m. -  pasák skotu, skoták

Bullator, -oris, m. - pečetník, kdo opatřuje listiny pečetí

Buinator,-oris, m. - trubač, ponocný

Burgravius,-i,m. -purkrabí

Burcgravius, -i, m.(purcgravius) - purkrabím

Burgimagister, -i, m.(burgmagister) - purkmistr, starosta

Burista, -ae, m. -oráč, zápluhář

Bursarius, -i, m.,bursator, -oris, m., bursifex, -ficis, m.,  qui marsupia, bursas et cruminas parat - měšečníkář,  měšečník, vačkář, výrobce měšců, člověk, který spravuje  peněžní pokladnu

Busanarius, -i, m. - trubač, pozounér

Busequens,-ntis, m. - viz *bubulcus - *skoták

Bustuarius, -i, m. - kdo spaluje mrtvé

Buticularius, -i, m., pincerna, -ae, m. - číšník

Butner? - bednář

C

Caballarius,-i, m. - podkoní

Cacula, -ae, m. - vojenský sluha

Cacubarius,-i, m. - kamnář

Cadifex, -ficis, m. - výrobce měrných nádob, koržecžnik

Caelator, -oris, m. - cizelér, rytec, rywacz, kovorytec

Caelator typorum - sazeč

Caementarius, -i, m. (cymentarius, caementator, cementator)  - cementář, kdo pracuje s cementem, vápeník, *kameník,  zedník, kameník

Caesor, -oris, m. - sekáč, tesař, havíř, kdo něco seká,  osekává, , kdo ořezává vinnou révu, kdo kácí les, kdo  stříhá látky

Calamariator, -oris, m. - výrobce kalamářů, kalamářník

Calcans, -antis, m. - kjdo šlape měchy u varhan

Calcariator, -oris, m., Calcarifex, -icis, m., Calcarista,  -ae, m. -ostrožník, ostruhář, výrobce ostruh

Calcarius, -i, m. (caementarius) - vápeník

Calcator, -oris, m. - kdo šlape hrozny ve vinném lisu

Calcearisu, -i, m. - vic *calceator

Calceator,-oris, m. (sutor calceorum) - *švec, obuvník, švec  střevíců a bot

Calciator,-oris, m. -viz *calceator

Calcifex,-ficis, m. - viz *calceator

Calculista, -ae, m. -matematik, astronom

Caldariator, -oris, m., caldarius, -i, m., caldarista, ae,  m., caldeator, -oris, m. - kotlář, výrobce kotlů

Calefactor, -oris, m. - topič

Calerarius, -i, m., caligarius, -i, m., portator lignorum -  nosič dříví

Calicanus, -i, m., qui parat calices, caliciarius, -i,m. -  výrobce číší, číšař

Caligarius, -i, m. - viz *calceator, - výrobce škorní,  škarbalů,krbců, obuvi římských vojáků

Caligator,-oris, m (sartor braccarum) - krejčí kalhotník,  nohavičník, hacník, kalhotář

Calo, -onis, m. - vojenský sluha, štolba, kočí, nosič dříví,  dřevař, drvoštěp

*Calopedifex,-ficis, m.( calopifex ) - trepkář, výrobce  dřeváků, dřevákář, výrobce pantoflí, kopyt ševcovských,  kopytník

Calopodiator,-oris, m. - viz *calopedifex -trepkář

*Cambiator,-oris, m. (cambitor, campsor, argentarius,  mensarius, nummularius)- *směnárník, penězoměnec,  bankéř

Cambitor,-oris, m. - viz *cambiator

Camelita, -ae, m., camelarius, -i, m. - velbloudář

Cameraria, -ae, f., pedisequa, -ae, f., cubicularia, -ae, f.  - komorná

Camerarius, -i, m. (camerlingu ) - správní úředník, komoří,  komorník, provisor kláštera

Caminator,-oris, m. ( purgator camini) - kominík

Campanarius,-i, m., Campanator, oris, m., - zvoník, nižší  církevní služba

Campanator,-oris, m., Campanista , -ae, m., Campanarum fusor  -campanarum fusor - zvonař, výrobce zvonů, zvonců,  zvonečků

Campiductor, -oris, m. (campio) - zápasník, bojovník, velitel, vojevůdce

Campsor,-oris, m. viz *cambiator - penězoměnec, směnárník, bankéř

Canalista, -ae, m.- výrobce žlabů, zlebník

Cancellarius, -i, m. ( kancelarius ) - vedoucí kanceláře,  kancléř, strážce dveří,soudní písař, kancelista

Cancellator, -oris, m. - výrobce mříží, mřežník, výrobce  zýbradlí, písař

Candelabrum faber - svícnař, výrobce svícnů

Candelarius, -i, m., candelator, -oris, m., candelipara,  -ae, c., candelinarius, -ii, m., candelista, -ae, m. -  svíčkař, svíčník

Candidarius, -i, m., coriarius alutas albas conficiens,  albicerdo, -onis, m. - koželuh vydělávající jemné kůže  na bílo, jirchář, bělič

Canicida, ae, m. - pohodný

Caniductor, -oris, m., caralio, -onis, m., canilio, -onis,  m. - psovod, holota

Caniparius,-i, m. - sklepník, číšník

Cannista, -ae, m., kanista, ae, m. - konvář, kovolijec

Cannularius, -i,m.,canularius, -ii, m., cannulator,, -oris,  m., - konvář, kovolijec, výrobce cínových předmětů

Cantarius,-i, m. - *truhlář

Cantharifex, -ficis, m., cantharista, -ae, m., cantharius,  -i, m., cantrifex, -ficis, m., cantrifusor, -oris, m. -  konvář, výrobce konví a jiných cínových předmětů,  kandler

Canthilegus, -i, m., cantilagus, -i,m. - výrobce loukotí,  polukotník

Cantner, -i, m. - kantner, kantnýř, , výrobce podkladů pod  sudy

Cantor, -oris, m. - zpěvák, herec, chrámový zpěvák, učitel  zpěvu a hudby, představený kůru,  - učitel

Capillamentarius,-i, m. - kadeřník, parukář

Capellanus, -i, m., capoellarius, -i, m. - kaplan, kněz  ustanovený ke službě při některé kapli

Capisteriator, -oris, m., capistrator, -oris, m.,  capistelator, -oris, m., capistriator, -oris, m -  výrobce necek

Caprarius, -i, m. - pasák koz , kozař

Capsarius, -i. m. -hlídač šatů v lázních

Carbanista,-ae, m. - přívozník, převozník

*Carbonarius, -i. m., carbonator, oris, m., Carbonista,-ae,  m., Carbonistarius, -ii, m. - *uhlíř, milířník, nosič  uhlí

Carnarius,-i, m., carneator, -oris, m., Carniator,-oris, m.  - řezník, masník ,viz * carnifex

*Carnifex,-ficis, m.- *řezník, masař, masník  - *kat, katan, popravce  - *pohodný

Carpenta,-ae, m. (carpentarius, carpentator) - tesař, kolář

Cartarius,-i, m. - viz *chartarius - papírník

Casarius,-i, m. (gazarius) - domkář

Caseator, -oris, m. (casearius, cassator, cassiator) -  sýrař, syrník

Cassidarius,-i, m. - helméř, přílbař

Casista, -ae, m., tabernae possessor - kramář, majitel krámu

Cassarius, -i, m., qui parat retia - sítať, výrobce sítí

Castellanus, -i, m. - kastelán, správce hradu, purkrabí,  klíčník zámecký, hradní

Castrator, -oris, m. - nunvář, zvěrokleštič

Cataphractus,-i, m. - kyrysník

Catapultarius, -i, m., catapultator, -oris, m. - výrobce  katapultů, klukař

Catecheta, -ae, m., catechista, -ae, m. - učitel náboženské  věrouky

Catellator, -oris, m.- výrobc řetízků

Catenator, -oris, m. - výrobce řetězů

Catoprix,-icis, m. (catopricus) - zrcadlář, zrcadelník

Cauculator,-oris, m. - kejklíř

Caulator, -oris, m., ovium custor, - ovčák

Caulista , -ae, m., cultor caulium - pěstitel zelí, kapusty,  zelník , zelinář

Caupo, -onis, m., taberbarius, -i, m.- šenkýř

Causiator, -oris, m. - kloboučník

Cellarius, -i, m. (cellerius,cellerarius ) - sklepník,  správcem sklepa, sklepmistr, klíčník, mistr sládků a  pivovarníků, vinařů, medařů

Celista,-ae, m. - hoslař, houslista

Celtnarius,-i, m. - caltnéř, perníkář

Censor, -oris, m., - soudce, karatel,

Censualis, -is, m., censuarius, -i, m. - písař pořizující  soupis censu, poplatník

Centrix, -icis, f. - nevěstka

Censualis,-is, m. - úročník, viz hospes, hospites +

Cepator, -oris, m., cultor et venditur ceparum - cibulář

*Cerarius, -i, m., Cerator,-oris, m., - voskář, voštník,  prodavač vosku, voskových svíček, svíčkář Ceraefusor,-is, m., Cerifusor, -oris, m. - viz *cerarius  svíčkář

Cerameus, -i, m. - hrnčíř

*Cerdo,-onis, m. (opifex infimi gradus) - řemeslník nižšího  řádu, námezdník

Cerdo, -onis, m., coriarius, -i, m. - koželuh, jirchář

Cerearius, -i, m., ceragius, -i, m., cereagius, -i, m.,  carastor, -oris, m., pistor, -oris, m. - pekař

Cerenarius,-im . - vazač věnců

Cerida, -ae, m., corni en, -nis, m. - trubač na roh

Cerifex,-ficis, m. - viz * cerarius - voskář, svíčkář

Cervillarius,-i, m. - obojkář (*brníř zhotovující obojky,  nákrčníky k helmám)

Cervisiarius,-i, m. (cerevisarius) - sládek, pivovarník,  šenkýř

Cerocopus, -i, m. - mastičkář, *lékárník

Ceroplastariu,-i, m. ( ceroplasta ) - *voskář

Ceryx, -ycis, m., cirix, -icis, m., cirex, -icis, m.-  hlasatel, kazatel

Chalcographus, -i, m. - mědirytec

Chalybsor, -oris, m., calypsor, -oris, m. - prodavač oceli

Chartarius, -i, m. (chartularius) - papírník

Chartifex, -ficis, m., - výrobce hracích karet

Chartularius, -i, m. správce archivu, , písař církevních  listin

Chiromanticus, -i, m., tyromanticus, -i, m., vaticinator,  -oris, m., - věštec, předpovídající budoucnost z rukou

*Chirothecus,-i, m. (chirothecarius) - *rukavičník,  rukavičkář, výrobce i prodavač rukavic, tkaných i  kovových -i, m., cyrothecarius, -i, m.,  cyrethecarius, -i, m., cirotecarius, -i,m. - výrobce a  prodavač rukavic, rukavičník

Chimicus ,-i, m.- chemik, lékárník,*apatykář

Chirurgus, -i, m., cyrorgus, -i, m., hirurcus, -i, m.,  cirulgicus, -i, m., cirologus, -i, m., cirolicus, i,  m., cirurcus, -i, m., cirogitus, -i, m., cyrologus, -i,  m., cirurgius, -i, m., medicus vulnerarius - ranhojič,  chirurg, wundtarczt (ars medendi, qua vulbera sanatur)

Choralista,-ae, m. - zpěvák chrámový

Chordator, -oris, m., cordator, -oris, m., chordifex,  -ficis, m. - strunař

Choreatrix, -icis, f. - tanečnice

Chorigens,-entis, m. - kapelník

Chorizator, -oris, m., corizator, -oris, m., - tanečník

Chramarius,-i, m. - kramář

Chronographus, -i, m. - dějepisec, analista

Cicuticen, -inis, m. cicoticen, -nis, m., cicuticina, -ae,  m., fistulator, -oris, m. - pištec, pištělník, hráč na  flétnu

Cilindriator,-oris, m. - viz cylindriator - šindelář

*Cingulator,-oris, m.(cinculator, cingolator, cingloritator)  - *pasíř, výrobce pásů

Ciraticator,-oris, m. - ozdobník, šmukýř

Circinator, -oris, m. - trhovec

Circitor,-oris, m. (circuitor) - hlídač, podomní obchodník

Circulator -oris, m. (circularius, circulitor) -hlídač,  městský strážný, podomní obchodník

Circumventrix, -icis, f. - trhovkyně

Circumviator, -oris, m. - trhovec

Cirothecarius,-i, m. - viz *chirothecus - *rukavičník,  rukavičkář

Cisor, -oris, m., cissor, -oris, m. - střihač, řezač

 -sculptor lignarius - řezbář

 -pannicisor, pannicida - kráječ suken

*Cistator,-oris, m. (cistarius, cistulator) - truhlář ,  bednář, výrobce truhel, skříňař, truhličník, strážce  truhly se šatstvem v lázni

Cistifex, -ficis, m. - viz *cistator - truhlář

Cirulgicus, -i, m. - chirurg.

Citharista, ae, m., Cytharista, -ae, c., Cythareda, -ae, c.,  Citeraedus, -i, m. - citerista, kytarista, hráč na  strunný hudebním nástroj, hudec , loutnista

Clapernator, -oris, m. - výrobce řehtaček

Claustrarius,-i, m. (clostrarius) - zámečník

Classarius, -i, m. - trubač, vorař, pltník

Classicarius, -i, m., classitarius, -i, m. - velitel lodi

*Clavarius,-i, m.,Clavator, -oris, m., Claviculator,-oris,  m., Clavulator,-oris, m., Clavorum fabricator -  *hřebíkář, hřebičník, hřebovník

Clavicularius, -i, m., Clavigator, -oris, m., Claviger,  -eris, m.- klíčník

Clavigera, -ae, f. - klíčnice

Clavifex, -ficis, m., Clavista, -ae, m. - výrobce klíčů

Clenodarius,-i, m. - klenotník

Clepor, -oris, m., clepsor, -oris, m. - zloděj

Clericus, -i, m., clerimonisus, -i, m. - duchovní, klerik

Clibanarius, -i, m., pistor panis - pekař chleba,

Clienta, ae, f., cliencia, ae, f., clientela, ae, f.,  famulatus, -i, m., servicium -i, n., sevitus, -utis, f.  - služba, podřízenost, otroctví, poddanství

Clientor, -oris, m. - vladyka

Clinicus, -i, m. , medicus aegrotos visitans - lékař  navštěvující nemocné

Clipearius, -i, m., clipeator, -oris, m., clypeator, -oris,  m. - štítař,štítník

Clipeator,-oris, m. - štítař, zbrojíř štítu

Clitellarius, -i, m., clitellator, -opris, m. - krosnář,  obchodník nosící zboží v krosně

Clostrarius,-i, m. - zámečník

Coactor, -oris, m. - výb+ěrčí peněz, spolužalobce

Coartifex, -ficis, m. - člen cechu, řemeslnického združení

Coclearius, -i, m. (cochleator) - lžičník, lžíčař, výrobce  lžic

*Coctor,-oris, m. (cocus, coquarius, coquester, coquinarius,  coquinator, coquinista, coquus) - *kuchař, kucharž

 C. cerevisiae - pivovarník

 C.servi - mydlář

Coenobita, ae, m., monachus, -i, m. - mnich

*Collector,-oris, m. (collectarius, nummularius) - výběrčí, sběratel, kolektář (draźební, jistiny, daní, dávek,  platů, , naturálních platů...), peněžník, ochránce,  přechovávatel

 -C.panniculorum - hadrník

 -C. porcorum - masník, sviňař ( nešlo ještě o řezníky,  kteří vznikali až ve 13. stol, vykupovali maso a  zpracovávali ho)  -C. steurae - výběrčí daní

Collega scholae - učitelský pomocník

Collisor, -oris, m. ( bellator, destructor ), - válečník

Collybista, ae, m. mensarius, -i, m. - směnárník

Colon,-nis, m. ( colonarius, colonus ) - obyvatel, sedlák,  nájemce, osadník,  rolník, sedlák obdělávající najatou půdu

Colorator, oris, m., infector, -oris, m. - barvíř.

 -C. cutium - barvíř koží

 -C. telae, panni - barvíř pláten , suken

 -C. birretorum - řemeslník zdobící klobouky vyšíváním a  barevnými stuhami

Columbarius,-i, m. - holubář,holubník (chovatel a obchodník  s holuby)

Comator, -oris, m. - tavič stříbra

Cominarius,-i, m. -viz *caminator - kominík

Commendarius, -i, m., commendator, -oris, m - správce  komendy, komtur

Comoedus, -i, m. - herec v komedii, komik

Compactor,-oris, m. librorum - *knihař, knihvazač

Compositor, -oris, m., scriptor, -oris, m. - spisovatel,  rozvrhovatel řeči, kdo kopí seno, stranami zvolený  rozhodčí

Computista, - ae, m. , calculator, -oris, m., computator,  -oris, m. - počtář

Concinator, -oris, m. - sborový zpěvák

Concinnator,-oris, m. -ozdobník, šmukýř

Concingulator, -oris, m. - pasíř, výrobce pásů

Condimentarius,-i, m. - obchodník kořením

Conditor,-oris, m. - l.cukrář,  2.zakladatel,původce

Confector,-oris, m. (conficiens) - výrobce , hotovitel,  vykonavatel, obstaravatel věcí

 -C. speculorum - brusič skla, zrcadel

Coniector, -opris, vates, -tis, m.interpres, -etis, m. -  hadač vykladač

Consiliarius,-i, m. - rada

 -C. arcanus - tajný rada

 -C. aulicus - dvorní rada

 -C. judicialis - soudní rada

Consutor, -opris, m. - záplatář, kdo spravuje, sešívá,  krejčí

Contegulator,-oris, m. - pokrývač

Copa,-ae, f. - šenkýřka

Cophinarius, -i, m., cophinator, -oris, m., kosinianus, -i,  m. - košíkář, výrobce košů

Coquus,-i, m. - viz *coctor - *kuchař

Coqua,-ae, f. - kuchařka

Coquilla, ae. m. - pomocník v kuchyni, popelka,

Coriarius, -i, m., qui lora parat - *řemenář .

Corbo,-onis, m. - košíkář

Cordacista, -ae, m. - pěvec doprovázený strunným nstrojem

Cordarius,-i, m. - provazník

Cordifex, -ficis, m. - strunař

Cordulanus,-i, m. (cordonista ) - pasíř

Corgina, -ae, f., begina, ae, f. - bekyně

*Coriarius,-i, m. (coriator, corpiator, corrigiarius,  cortarius) - koželuh, jirchář, kožař, řemenář

Corrector, -oris, m. - korektor, opravce, napomínatel,  karatel , soudce

 -C. chartarum - listin

 -C. iuvenum - vychovatel mládeže

 -C. horologii - opravovatel hodin, orloje, orlojník

 -C. mensurae - kontrolor míry tekutin

Corrigiarius,-i, m., corrigiator,-oris, m., criarius,-ii, m.  - řemenář, sedlář

Cortarius.-i, m. - viz *coriarius - *koželuh

Cortinarius, -i, m. , cortinaria, ae, f. - kdo vyrábí  závěsy, nebo s nimi pracuje

Cosolarius,-ii, m. - švec příštipkář

Cotiarius,-i, m. - brusič

Craterarius, -i, m. - výrobce číší, pohárů, číšař

Creditor,-oris, m. - viz *fenerator - *lichvář

Cremator, -oris, m. - žhář, spalovač vápna, , cementu ,  vinopalník

Crepidarius (sutor crepidarius - švec obuvi řeménkové,  sandálů, opánků, polobotek.

Cribrator, -oris, m., Cribra parans, Cribrifex, -ficis, m.,  Cribrofex, -ficis, m., Cribifex,-ficis, m. - řešetář,  sítař

Crinilator,-oris, m., Crinalista,-ae, m., Crinator,-oris,m.  - věnečník, parukář

Crinaliatrix,-icis, f. (crinialista) - věnečnice, čepčářka

Crumenarius,-i, m. -brašnář, měšečník, pokladník, vačkář

Crustarius,-i, m. - koláčník - viz *pekař

Cubarius, -i, m., cubicularius, -i, m. - komorník

Cucularius, -i, m., monachus, -i, m. - mnich

Cucumerarius, -i, m., cucumerista, ae, m. - pěstitel a  prodavač dýní, dýňař

Cudarius,-i, m. (sudaroius) - soudce při zemském sněmu,  cudař

Culcitrofex, -ficis, m. - výrobce závěsů, přikrývek, ,  koltrář, peřinečník, peřinář

Culinarius,-i, m. - *kuchař

*Cultellator,-oris, m., Cultellifaber,-bri, m.,Cultellarius,  -ii, m., Cultellifex,-ficis, m., Cultrifaber,-bri, m.,  Cultrorum actor,-oris, m., - nožíř

Cultellorum venditor - obchodník noži

Cultellos qui acuit - brusič, šlejfíř

Cultor,-oris, m. - pěstitel, rolník

 -C. vinearum - vinař

Cunabulator, -oris, m., Cunabalator, -oris, m. - kolébečník,  výrobce kolébek

Cuparius,-i, m. - bednář

Cupidinarius, -i, m. - lahůdkář

Cuprator,-oris, m.(cupritor, sartaginarius ) - výrobce pánví

Cuprifaber, -bri, m., cupripercussor, -oris, m., faber  aeris, orichalcus, -i, m., cuprifex, -ficis, m. - kovář  mědi, mosazi, měďnář, mědikovec, kotlář , zvonař,  mosazník

Curator, -oris, m.( qui aegrotis curat) - pečovatel,  pověřenec, administrator, opatrovník, poručník,  léčitel, poručník, zástupce

Curatrix, -icis, f., qua curam gerit - pečovatelka .  léčitelka

Curifex, -ficis, m., Currifex, -ficis, m. - kolář, koloděj,  vozák, výrobce vozů

Cursator, -oris, m. , pharmacopola circumforaneus - potulný  mastičkář

Cursor,-oris, m. - posel, dráb, sluha

Curticulus,-i, m. - domkář , chalupník

Cuspidita, -ae, m. -sudličník, výrobce sudlic

Custos,-odis, m. ( custor ) -hlídač, ochránce , strážný

 -C. aedis sacrae - kostelník

 -C. arrestatorum - žalářník

 -C. pecorum - pastýř

 -C. silvarum - hajný

Cutellifaber, -bris, m., cutellifex, -ficis, m., - nožíř

Cutifex, -ficis, m., coriarius, -i, m. - koželuh

Cylindriator, -oris, m. ( cilindriator ) - šindelář

Cyrothecarius,-i, m.- viz * chirothecus - *rukavičník,  rukavičkář, výrobce rukavic, i železných

Calthenerius, -i, m., czaltnerius, -i, m., czeltner, -i, m., Cussor,-oris, m. - kovář

 -pekař calet, caletník, caltář

Custos pecuniae, dispensator,-oris, m., administrator,  -oris, m., vilius, -i, m. - pokladník, správce, šafář

D

Dardanarius,-i, m - lichvář, překupník

Dealbator, -oris, m. - bělič tkanin

Decurio murarius - polír

Degustator,-oris,m. - syn * gustator - * koštéř

Delineator,-oris, m. - kreslič, geometr

Destillator,-oris, m. (distillator) - kořalečník, destilátor

Devector, -oris, m. - dopravce

Devota,-ae, f. - jeptiška

Diaetarius,-i, m. (dietarius, mercenarius, operarius) -  nádeník

Digitalarius,-i, m (chirothecarius) - *rukavičkář (rukavičník

Dilator bractearum - kvecíř, mincovní platnéř

Dimachus,-i, m. - dragoun

Dimicator, -oris, m., dymykator, -oris, m. - šermíř,  šermovník, učitel šermu, zápasník, gladiator

Director, -oris, m. - vládce, správce, představený,  předseda, vůdce, dovozce, dopravce

Discalceator, -oris, m. - lázeňský sluha, šatnář, zuvač,  který pomáhá svlékat šaty a botyu a hlídat je

Discarius, -i, m. - výroce a prodavač mís, okřinář

Discophorus, -i, m., discofer, -is, m., dapifer, -eris, m.,  - jídlonoš, kdo nosí mísy na stůl

Dispensator,-oris, m. (vilicus, administrator ) -  hospodářský správce, šafář, pokladník, důchodní

Distillator, oris, m. - destilátor

Diurnarius, -i, m., diaetarius, -i, m. - nádeník,  zapisovatel denních zpráv

Divinator, -oris, m., vates, -is, m., fatidicus, -i, m.,  magus, -i, m. - hadač, kouzelník

Doctor, -oris, m., praeceptor, -oris, m., magister, -i, m.- -učitel ,titul církevních hodnostářů (biskupů, opatů,  kanovníků),

  -D. ecclesiae - svatý

 -D. euangelicus - evangelický

 -D. sanctus - světci nejstaršího období učící  křesťanství

 -D. solemnis

 - titul absolventů univerzitního studia, univerzitní  hodnost - dotor theologiae, sacrae paginae, scientiae  sacrae

 - doctor utriusque iuris, legum,iuris canonici,  iuris pontificii

 - doctor medicinae, artis medicinae,

Doctrix, -icis, f. - učitelka

Dolator,-oris, m. - *tesař

Doleator,-oris, m. (doliator, dolista, doliarius) - *bednář,  bečvář

Domicius, -i, m., famulus, -i, m.minister, -i, m. - sluha,  služebník

Domificator, -oris, m., architectus, -i, m.,faber aedium -  stavitel

Domuncularius, -i, m. - domkář

Drapperius, -i, m. - obchodník s látkami, právce oděvů

Drechsler

Drobniko, -onis, m. - řezník, který zpracovává a prodává  droby, drobnik

Drotciher

Ductor ferri - drátník, dráteník

Dulciarius,-i, m. (dulcinarius ) - cukrář, pewrníkář

Dynchéř - omítkář

E

Ebenarius faber,bri, m. - kotlář

Edentarius,-i, m. - zubní lékař

Editor, -oris, m., creator, -oris, m., genitor,-oris, m.,  scriptor, -oris, m., auctor, -oris, m. - tvůrce,  zploditel, spisovatel, autor

Emissarius,-i, m. - *posel

Emptor, -oris, m. - kupec

Emundator,-oris, m - zbrojíř

Encauistis,-is, m. - brusič skla

Ensifex,-ificis, m. - mečíř

Ephibrius,-i, m. (ephippiarius) -sedlář, řemenář, uzdař

Epiraediator, -oris, m. - výrobce výstroje k vozu

Equarius, -i, m. , equirius, -i, m.- pacholek od koní

Eques,-itis, m. -jezdec, rytíř

Equicida,-ae, m. - koňský řezník

Equicius, -i, m. - koňský handlíř

Equilio, - onis, m. - opatrovník kobyl

Equiso,onis, m. - štolba

Equitarius,-i, m. - podkoní

Eremita, -ae, m . - poustevník

Ergateca, -ae, m. - dělník, pracovník

Erudiator, -oris, m., praeceptor, -oris, m. - vzdělavatel ,  učitel

Essedarius,-i, m. - kočí

Exactor,-oris, m. - výběrčí, vykonovatel

Examinator,-oris,m. - zkoušející,koštéř

 -E. vini - koštéř vína

Exclamator,-oris, m. - vyvolavač

Excoritor,-oris, m . - pohodný, ras

Excubator, -oris, m., excubitor, -oris, m. , custos. -dis,  m. - hlídač, hlídka, ponocný, hlásný, noční hlídač

Excussor,-oris, m. - soustružník

Exercitator, -oris, m. - cvičitel, učitel, správce nebo  nájmce lodi

Exercitor argentarii - směnárník

Exfestucator, -oris, m. -vochlovač, pročesávač lnu

Expenditor, -oris, m. - správce peněz, pokladník

Exsecutor, -oris, m. - spudní sluha, zřízenec, půhončí,  zplnomoněnec, vykonavatel závěti

Exsutor, -oris, m. - vyšívač

Extractor, -oris, m. - kdo dopravuje rudu z dolu napovrch,  havíř, kdo dopravuje sudy do a ze sklepa, šrotéř

Extractor vini - koštéř vína

Exustor, -oris, m. vini - výrobce kořalky, vinopalník

F

Fabaria, -ae, f. - prodavačka bobů

Fabaricus, -i, m., cantor, -oris, m. - zpěvák.

*Faber,-i, m. (fabricator, opifex, artifex materiam duram  tractans) - *řemeslník, výrobce, obráběč, výtvarník

 Řemeslníci, výrobci:

 -F. aedium, *architectus - *stavitel, zedník, kameník

 -F. aerarium, arcarum - výrobce pokladen

 -F. aeris, *aerifaber - *kovář, zpracovavatel kovů,  zpracovatel mědi, bronzu

 -F. aratri, aratrifex - výrobce pluhu, plužník

 -F. arcarum, arcufex - výrobce pokladen

 -F. arcorum - lukař

 -F. argenti tractans, - *stříbrník

 -F. armaturae - nástrojař

 -F. armorum - zbrojíř, výrobce zbraní

 -F. auri , autrifaber - zlatník

 -F. armorum - zbrojíř

 -F. bipennium, bipenniumfaber - viz *securiumfaber -  výrobce dvoubřitých seker

 -F. canalium, *canalista - *trubař, *žlabník výrobce dřevěnných  vodovodních rour

 -F. candelabrum - svícnař

 -F. carpentum - kočárník

 -F. clavorum - hřebíkář

 -F. cultrorum, cultellarius, - nožíř

 -F. cuprarius, cuprifaber - mědikovec, kovář mosazi, měďňář

 -F. corbium - košíkář

 -F. ensium - mečíř

 -F. falcarius, falcator - srpník, výrobce srpů

 -F. falcastrorum - výrobce kos, kosař, kosnař

 -F. ferramenta cote acuens - brusič

 -F. ferrarius, ferri - kovář železa, hamrník

 -F. frena conficíens - uzdař

 - opifex fuiti - kotlář, pánevník

 -F. gladiorum - mečíř

 -F. laminarium - čepelník

 -F. lapidem tractans - kameník

 -F. lignarius - tesař, zpracovavatel dřeva

 -F. lora conficiens - řemenář

 -F. malleorum - výrobce kladiv

 -F. metallum tractans - zpracovavatel kovu

 -F. metallorum fodiendoru - perkšmíd , horní kovář

 -F. montanus - havíř, horník důlní kovář

 -F. nodorum - knoflíkář

 -F. ocularius - výrobce brýlí

 -F. rotarius - kolář

 -F. securium, *securiumfaber -výrobce seker, sekerník

 -F. serrarius - pilař

 -F. sigillorum - rytec

 -F. solarius - švec

 -F. telorum - šípař,

 -F. tignarius - tesař

 -F. vehiculorum - výrobce vozů

Fabricator,-oris, m. - viz *faber - *řemeslník, výrobce,  výtvarný umělec, mistr, vykonavatel, původcem

 -F. clavorum - hřebíkář

 -F. cophinorum - košíkář

 -F. papyri, papyrifex - papírník

 -F. sigillorum - rytec pečetidel

 -F. tibialium - punčochář

Fabrilignarius,-i, m. - *tesař

Factor, -oris, m. (auctor, creator) - výrobce, původce,  tvůrce, pomocník, příručí

 -F.mercatoris - obchodní příručí

Faenerator,-oris, m. - viz *fenerator - *lichvář

Falcastrator, -oris, m., falcator, -oris, m. - žnec, sekáč

Falcator,-oris, m. ( falcarius, falcifex) - kosař, výrobce  kos, srpař, srpník, výrobce srpů Falcifex, -ficis, m. - žnec, sekáč kosou nebo srpem

Falconarius, -i, m. (falconista ) - sokolník , čihař

*Famulus,-i, m. (adminster, ministerialis, famulator,  famellus, familiaris, servus) - sluha, služebník,  pomocník, čeledín, tovaryš, příslušník dvorového  hospodářství, dědičný nevolník, který ale nemohl být  prodán jako otrok

 -F. aurigae - kočí

 -F. cerevisiae, braxatorius - sladovnický tovaryš

 -F. equorum - pacholek, koňák

 -F. molinarius - mlynářský tovaryš

 -F. urbi - mestský sluha

Famellus,-i, m. - viz *famulus, - *sluha

Familiaris, -i, m. - čeledín

Famulator, -i, m. - viz * famulus, - *sluha

Farinarius,-i, m. ( molendarius,molitor) - *mlynář

Fartor,-oris, m. - drůbežník, krmič drůbeže, obchodník s  drůbeží, řezník

Fascinator, -oris, m. - kdo někoho uhrane, čaroděj

Fellator - kůžičkář,kožešník. Viz Pellifex

 ( Felis,is f.- kočka, kuna, tchoř)

*Fenerator,-oris, m. - lichvář (věřitel, kdo půjčuje peníze  na úrok, kupec)

Fenum vendens - pícník, obchodník s pící

Ferinator, -oris, m. - obchodník se zvěřinou, zvěřinář

Fermentarius,-i, m. - venkovan, sedlák

Ferrarius,-i, m., Ferrifaber,-bri, m. - kovář, železník

Ferrator, -oris, m., Ferripola, -ae, m. - obchodník se  železem, železník

Ferriductor, oris, m. - dovozce, dopravce železa

Ferritractor, -oris, m., Fossor, -oris, m. - horník, havíř

Ferruncarius, -i, m., Feruncator, oris, m. - přezkář,  rinkéř, střemenář, kroužkař, výrobce železných kroužků  a jiného drobného železného zboží,

Fibularius,i, m., Fibulator, -oris, m. - výrobce spon,  sponkář, přezkář

Fictor, oris, m. - tvůrce, sochař, řezbář, skladacz,

Fielator, -oris, m. , Fuiolator, -oris, m. - hudec

Figellator, -oris, m., Figullator,-oris, m., Figulus,-i, m.,  Ollator, oris, m. - 1. hlinák, hrnčíř 2. hráč na  strunný nástroj houslového typu, hudec

Filatista, -ae, c., filator, -oris, m. - přadlák, přadlena

Filator, -oris, m. - přadlák

Filatrix, -icis,f. - přadlena

Filicarius,-i, m. - dlaždič

Filorum metallicorum fabricator - drátník

Filtrifex, -icis, m. - výrobce plstí

Fimarius, -i, m.- hnojař

Fimbriator,-oris, m. - třásník, výrobce třásní, střapců

Fissor, -oris, m. -dřevorubec, kdo štěpí dřevo

Fistulator, -oris, m. - pištec, pištělník, hráč na flétnu,  dudák

Fitearius, i.m., Fiteator, -oris, m. - výrobce chomnoutů,  chomuthnik

Flabellator, -oris, m. -vějířník

Flascarious, -i, m., flasnerius, -i, m. - flaškarius,  flašnér, lahvičník, výrobce kovových lahví a nádob

Flator aeris - hutník, tavič

Flodarius, -ii, m. - úředník

Focaria , -ae, f. - kuchařka,služka pracující v kuchyni

Focarius, -i, m. - topič, kuchař, sluha pracující v  kuchyni

Fodinarius, -i, m. ( fossor) - havíř, horník, kopáč

Foenator, -oris, m. - senař

Foenirasor,-ois, m. -sekáč sena

Foetorista, -ae, m. Coriarius, -i, m. - koželuh, jirchář,  smraďař

Follicanus, -i, m. -obsluhovatel kovářského měchu

Fontarius, -i, m., fontifex, -ficis, m., putearius, -i, m. -  vodař, studnař, stavcitelk vodovodů

Foraneus,-i, m. - kupec

Forcifex, -ficis, m., forcipex, -picis, m. - výrobce a  brusič nožů

Forestarius, -i, m.- správce lesa a honitby, hajný, polesný,  lesník, lovčí, fořt

Formator,-oris, m. - výtvarník, řezbář

 -F. domorum - sdtavitel

 -F. mensarum - stolař

Fornarius, -i, m. (fornacarius, fornaxarius). - topič,  kamnář, pekař

Fornator,-oris, m. - hrnčíř

Forpifex, -ficis, m., Forpificator, -oris, m. -nůžkař,  výrobce nůžek

Foscator, -oris, m. (fossator, fossarius, fossor,  fodinarius) - kopář, horník, hrobník

 -F. agrum - kopáč na poli

 -F. aurum - zlatokop

 -F. metalla- rudník , horník kovů

 -F. vineam - kopáč na vinici

 -F. mortua corpora - hrobník

Fractor lapidum, frangator lapidum, - kameník,lamač kamene,  kamenolamač,

Frater,-tris, m. -mnich, bratr

Frenator, -oris, m. - vozataj, kočí, uzdař

Frenifex,-ficis, m. (frenarius, frenista) - uzdář, udidlník

Fructuum venditor, -oris, m. - prodavač ovoce

Frumentarius,-i, m. - obchodník s obilím

Fruniseca, -ae, m., frugista, -ae, m. - žnec

Fulinarius, -i, m., coquus, -i, m.- kuchař

Furnarius,-i, m. - viz *pistor - *pekař

*Fulo,-onis, m. (fullo,follo) - renovator vestium - valchář,  čistič oděvů, vetešník, mentler

Fumarius,-i, m. (*caminarius,cominarius, cominator, purgator  camini) - kominík

Funator, -oris, m. (funarius) - výrobce provazů, provazník

Fundanus, -i, m., rusticus,-i, m., agricola, -ae , m. -  rolník, sedlák

Fundator, -oris, m., fundibularius, -i, m., fundibulista,  ae, m. - zakladatel, prakovník, kdo hází z praku

Funifex, -ficis, c. (funificus, funista, funitor ) -  provazník

Furcifex, -icis, m., Faber paratus furcas - výrobce vidlí

Furmannus, -i, m. - forman, živnostník obstarávající  dopravu zboží nebo osob,

Furnarius -i, m. (pistor) - pekař

Fusarius, -i, m. - výrobce vřeten, wrzetenarz, výrobce  přeslic

Fusatrix, iciis, f. + přadlena

*Fusor,-oris, m. (infusor) - tavič kovů , slevač, prener,  kdo vylévá tekutinu

 -F. auri, aurifusor - zlatolijec

 -F. campanarum, canullator - zvonař

 -F. cerae - voskář

 -F. cupri, cuprifusor - kovolijec mědi

 -F. pyxidum, pyxidarius, tormentarius - puškař,  bombardista

Fustificus, -i, m., qui parat fustes - výrobce kůlů, koléř

G

Galeator, -oris, m. - *helméř, helmíř. Vytepával přílby a  železné klobouky.

Galcifer,-eris, m. - kuchař, kuchtík

Galerum fabricator - čepičník, čepčář, čepičář

Gemmarius,-i, m. - rezáč kamenů, drahokamů

Geraria,-ae, f. - chůva

Gesticularius,-i, m.- herec

Gladiator,-oris, m. - gladiátor, šermíř

Globularius,-i, m. - knoflíkář, rozárník, výrobce růženců

Glutinator,-oris, m. - hlínař, dlažbář

Granarius,-i, m.- obročník, obroční písař

*Gustator,-oris, m. -*koštéř, ochutnavač

 -G. cerevisiae - piva

 -G. vini – vína

H

Haragius,-i, m. - kouzelník

Herbarius,-i, m. - bylinkář, kořenář,

Horologiarius,-i, m. (horlogiator,horologista) - orlojník

Hortulanus,-i, m. (ortulanus, hortularius, hortilio) -  zahradník

Hospes,-itis, m. - host, hospodář, hostinský, svobodný  nájemce půdy, platící úrok (census)

Hospita,-ae, f. - hostitelka šenkýřka, hospodyně

Humulator,-oris, m. - chmelař

Hungaricus,-i, m. – husar

CH

Chirurgus - chirurg. Viz bradýř.

I

Illinitor,-oris, m. - natěrač

Illuminator, Imaginator,-oris, m. - malíř obrazů, sochař

Imbricator,-oris, m. - pokrývač

Impressor,oris, m. - tiskař, knihtiskař

Incantator,-oris, m. - zaříkávač, zaklínač, kouzelník,  čaroděj

Incisor,-oris, m. - rytec, řezač

Infector,-oris, m. - *barvíř

Infirmaria,-ae, f. - ošetřovatelka

Informtrix,-icis, f. - učitelka

Infusor,-oris, m.- viz *fusor - tavič, slevač

Inquisitor,-oris, m. - vyšetřující soudce

Institor,-oris, m. - kramář, kupec, vetešník, boudník

Institrix,-icis, f. - kramářka

Institutor,-oris, m. - podnikatel

*Iudex,-icis, m. - *soudce, sudí, rychtář, posuzovatel,  kritik,

 -I.curiae - dvorský sudí

 -I.forensis - trhový rychtář

 -I.provincialis - krajský sudí

 -I.terrae - zemský sudí

Iuratus,-i, m. - přísežný, konšel, porotce

Iustitiarius,-i, m. - justiciár, popravce, kat

J

Jaculator,-oris, m. - myslivec, lovec

Janitor,-oris, m. - klíčník, vrátný

Joculator,-oris, m. - hráč, muzikant,kejklíř

Joppator,,oris, m. (jopator, joppulator) - *krejčí kabátník

Jopatoxa,-ae, m. - *krejčí kabátník

Joppulator, oris, m. - *krejčí kabátník

Judex - viz *iudex

K

Kutler - krejčí, kytlař

L

Laborarius,-i, m. (laborator, laborans) - pracovník, dělník,  pomocník, pracující

Lactarius ,-i, m. - mlékař

Lagenarius,-i, m. - láhevník

Lamellator,-is, m. - plíškař

Laminarius,-i, m. - klempíř

Lampanarius,-i. m. - lampář

Lanearius,-i, m. - sedlák celolání

Lanius, -i, m. (laniarius, laniator, lanio, macellarius,  fartor *carnifex) - *řezník, masař

 L., qui intestina ad vendendum praeparat et vendit,  drobniko, -onis, m.- řezník, který prodává vnitřnosti,  drštkář, drobník

 L., qui farcimina facit - výrobce klobás, jelit, jitrnic

Lanifex, -icis, m. (lanificus) - vlnař

Lanifica ,-ae, m. - přadlena

Lanitextor,-oris, m. - soukeník

Lapicida, ae. m. - *kameník

Lapidarius,-i, m., Lapiscida,-ae, m., Lapidarius,-i, m.,  Lapidum fractor,-oris, m. - kameník, dlaždič

Lapsator, -oris, m., ferramenta cote acuens - brusič ,  šlejfíř

Laterarius, -i, m., Latrifex,-ficis, m., Laterista,-ae. m.,  Latera conficiens,-entis, m. - cihlář, czigler

Latomus,-i, m. - kameník

Lebetarius,-i, m. - perníkář

Lena-ae, f. - kuplířka, svůdnice

Leno,-onis, m. - kuplíř, svůdce

Libarius,-i, m., Libetarius,-i, m., Libetecarius,-i, m.,  Libothecarius,-i, m. - caletník , koláčník, pernikář

Librarius, -i, m.

 1.Mercator librarius, Bibliator,-oris, m. - knihkupec

 2.Scribifex,-ficis, Scriptor, oris, m. - písař

Lictor,-oris, m. - dráb, soudní sluha, liktor

Ligator,-oris, m. librorum (compactor librorum, bibliopegus,  glutinator) - knihař, knihvazač, vazač knih

Lignator,-oris, m.- dřevař, dřevorubec

Lignarius,-i, m.(faber lignarius,faber aedium, abietarius) -  tesař, obchodník s dřívím, dřevorubec

Lignorum sertor, oris, m., Sarrator, -oris, m., Serrator,  -oris, m. - prknář, struhař prken

Limborarius,-i, m. (limbolarius)- prýmkař

Lineator,-oris, m. -kreslič, měřič

Linifex,-ficis, m. (linicida, linitextor) - pláteník .  tkadlec , obchodník s plátnem

Lintearius,-i, m. (linteo) - tkadlec , pláteník-

Liquator,-oris, m. - tavič

Lirator,-oris, m. - harfeník

Litargus,-i, m. - havíř

Lixa,-ae, c. - markytán, markytánka

Loculifex,-ficis, m. - výrobce rakví

Lorarius,-i, m. (lora conficiens) - řemenář, sedlář

Lorifex,-9ficis, m. - zbrojíř, brníř,*brnieř

Loricator ( opere tectorio loricator)- omítkář

Lotrix,-cis. f. (lutorissa) - *pradlena

Lucrio,-onis, m.- viz *cerdo - řemeslník nižšího stupně

Ludibridarius, -i, m. - šrotéř, šrotéř

Ludimagister,-tri, m. (ludimoderator) - učitel

Luminator, -oris, m. - svíčkař

Lupularius,-i, m. - chmelař

Lutifugulus,-i, m. - kamnář

Lyrarum fabricator - citárník,loutnař

M

Macellarius,-i, m. (macellator) - řezník, šlachtýř

Macerator calcis - hasič vápna ?

Machaerocoppus,-i, m. -zbrojíř, uzdař

Maga,-ae, f. - čarodejnice

Magister, stri, m. –

 1. mistr řemesla, služby

 -M.cementariorum - mistr zednický

 -M.cerevisiarum - m. pivovarnický

 -M.culinae - m.kuchařský

 -M.metallicorum - perkmistr

 -M.monetae - mincmistr

 -M.orlogorum - m.orlojník

 -M.peris, operum - m. stavební

 -M.postarum - poštmistr

 -M.venatorum - lesmistr

 -M.pharmaciae

 2.učitel, titul absolventa školy

 -M.artium liberalium - mistr svobodných umění

 -M.litterarum, studiorum - představený školy

 -M.ludi - správce školy

 -M.pharmaciae - správce lékárny, lékárník

 3. vedoucí, velitel, náčelník, představený

 -M.bonorum - správce statku,správce majetkové podstaty

 -M.burgensium - purkrabí

 -M.civium - purkmistr

 -M.collegii předseda spolku

 -M.curiae - hofmistr

 -M.equitum - rytmistr, velitel jízdy

 -M.generalis - velkmistr řádu

 -M.militum - vojenský velitel

 -M.officiorum -představení císařských kanceláří

 -M.navis - námořné kapitán

 -M.officiorum - kancléř

Magistra,-ae, f. -představená, učitelka, vedoucí

Malleator,-oris, m.- kovotepec, hamerník

Mango, -onis, m. - *konař, koňíř, koňský handlíř, obchodník s  koňmi, podkoní, čeledín u koní

Manipularius,-i, m. (manticularius, manticapio) - rukavičkář

Mansionarius,-i, m. -malorolník

Materialista,-ae, m. -maloobchodník, kramář

Matorista,-ae, m. - kněz slouřící ranní mši

Mechanicus,-i, m. - mechamik, řemeslník, umělec

Medicanmentarius,-i, m. -*lékárník

*Medicus-ici, m. - *lékař, léčitel,

 -medicus summus, archiater - vrchní lékař

Mellifex,-ficis, m. - *brtník, včelař, medník

Membranarius,-i, m. - pergamenář,pergamentník

Mendicans,-antis, m. - žebravý mnich

Mendicus,-i, m. - žebrák,žebravý student

Mensarius,-i, m. (argentarius, cambiator, collybista )  směnárník, bankéř

Mensator,-oris, m. (mensarum formator) - stolař

Mensifex, -ficis, m. - stolař

Mensor,-oris, m. (mensuarius) - měřič, geometr

Mercarius,i, m. - podomní obchodník

Mercator, -oris, m. - kupec, obchodník, kramář, prodavač

 -M. lignorum - obchodník dřívím

 -M. scropharum - sviňák, obchodník prasaty

 -M. probus - commutator, -oris, m. -- poctivý obchodník

Metallicus - havíř

Mercenarius, -i, m. - nádeník, žoldnéř, diurnista,

Meretrix,-icis, f. - nevěstka

Metallarius,-i, m. (metallifossor, metallicida) - horník,  havíř

Miles,-itis, m. (armiger) - voják, vojín, prostý voják

Ministra,-ae, f. - viz *ancilla - *služka, pomocnice

Ministerialis,-i,m. - viz *famulus - *sluha

Minutior,-oris, m. - pouštěč krve,

Mitrarius, -ii, m., Mitrofex,-ficis, m., Mitrifex,-ficis,  m., Mitrarum fabricator,-oris, m. - čepičář, čepičník

Moderator,-oris, m. -učitel, školmistr, řídící, řidič,

Molascantor,-oris, m. šlapač mlýnského kola

Molitor,-oris, m. (molendinator, molendarius, molinarius) -  *mlynář

Molitor pulveris - mlynář střelného prachu

Molitrix,-icis, m. - mlynářka

Monachus,-i, m. - mnich

Monetarius,-i, m. - mincmistr

Monilia,-ae, f. (monialis) - jeptiška

Monopola-ae, m. - velkoobchodník

Montanus,-i, m. (monticula, montifossor) - * horník

Mortificator,-oris, m. - kat

Mulsarius,-i, m. - cukrář, medovinář

Murator,oris, m. (murarius) - zedník

Musicus,-i, m. (musicalis)- *hudec (hudebník), zpěvák

 Podle nástrojů se někdy jmenovali

 alista,-ae, m. - hráč na křídlo

Mutarius, -ii, m. - celník

Myropola, -aer, m. - * lékárník

N

Nasco,-onis, m. - spoukenický tovaryš

Nauclerus,-i, m. lodník

Naupagus,-i, m. - loďař

Nauta, -ae, m., navicularis, -i, m. - převozník, plavec

Negotiator,-oris, m. - kupec, kramář, obchodník

 -extraneus - podomní o.

Netor,-oris, m. - přadlák

Netrix,-icis, m. - přadlena

Nogromanticus,-i, m. - černokněžník

Nobilis de lauro - šlechtic od vavřínu, predikát chovanců  Svatováclavského seminářr-

Nodarius,-i, m. - (nodifex, nodorum artifex, nodularius) -  knoflíkář

Nolas laborans - zvonečkář, rolničkář

Novacularum fabricator - břitvař

Nummophylax,-cis, m. mincmistr

Nummularius,-i, m. -viz *cambiator -směnárník (peněžník,  bankéř, výběrčí peněz)

Nosocomus,-i, m. - ošetřovatel, pečovatel

Notarius,-i, m. - městský písař, notář, kancléř

Nummophylax, -acis, m. - minmistr

Nuntius,-i, m. - *posel, papežský vyslanec,

Nutricula,-ae, f. - kojná, chůva, pěstounka

O

Oblatus - klášterní bratr-laik

Obsequa,-ae, f. - viz *ancilla - služebná, služka,pomocnice

Obstetrix, -icis, m. - bába (babicí, pupkořezná, porodní...)

Ocularius,-i, m. (oculista ) - oční lékař

Oeconomus,-i, m. (oeconomisus ) - hospodářm šafář, správce

Oenopola,-ae, m. - vinárník

Offector - barvíř

Officialis,-i, m. - úředník, učitel správce

Oleator,-oris, m. (olearius) - olejník, olejovník

Ollator, -oris, m. - hrnčíř

Ollifex, -ficis, m. - smolař, pkelník

Onerator,-oris, m. - nosič

Operarius, -i, m. (operator) - pracující, nádeník

Operatrix,-icis, f. - služka

Opifex,-ficis, - viz *faber - řemeslník, mistr řemesla,  výrobce, tvůrce, hotovitel, stvořitel

Opilio,-onis, m. - ovčák

Opticus,-i, m. - výrobce brýlí

Orator,-oris, m. - řečník, mluvčí

Organista,-ae, m.- varhaník

Orlogiator,-oris, m., Magister orlogii - orlojník, hodinář

Ortulanus, -i, m. hortulanus, -i, m. - zahradník

 -O. -cibulník

 -O. -dýňař

 -O. -melounář

 -O. -zelník

Ovator, -oris, m. - vaječník

Ovium custos,-dis, m., Ovium magister,-tri, m., Caulator,  -oris, m., - ovčák

P

Pabulator, -oris, m., pabularius, -i, m., pabulum vendens -  pícník, senař, obchodník se senem, ovsem, pící,  vojenský obstaravatel píce

Paganus,-i, m. - vesničan, pohan

Paiulus,-i, m. - nosič

Palangarius,-i, m. - šrotéř

Palliator,-oris, m. - *krejčí pláštník, pláštník

Panifex,-ficis, m. - viz *pistor - *pekař

Pannicida, -ae, m. (pannucida, pannicisor, pannitonsor) , -  *střihač sukna, suknakroječ, obchodník suknem

Pannifex,-ficis, m. ( pannarius, pannifactor, panniparius,  textor pannorum, pannos parans - *soukenníkm

Pannirasor,-oris, m. (pannitonsor) - *postřihači

Papa,-ae, m. - papež

Papyrifex,-ficis, m. (papyrianus, papyriarius)- výrobce  papíru, papírník

Parobus - servus, otrok +

Parochus,-i, m. - farář

Paroquiarius,-i, m. - parukář

*Pastor,-oris, m. - *pastýř, pasák, pasák

 -P.animalium, armentarius - pastýř dobytka

 -P. anserum - pasák husí, husopas

 -P.ovium - ovčák

 -P.vaccarum - p.krav

Pastorida,-ae. f. (pastrix) - pastýřka

Pataier -paštikář

Pavimentor,-oris, m. - dlaždič

Pectifex,-ficis, m., Pectifex,ficis, m., Pectinator,-oris,  m., Pectinarius, -i, m. - hřebenář

Pedisequa, -ae, f. - komorná

Pedellus, -i, m. -úřední sluha

Pedes mercenarius - dráb

Pedestris, is, m. - pěšák, ozbrojenec peší

Pellifex,-ficis, m. (pellio, pelliparius, felator) -  kožešník, sešívač šatů z blan (pelles). Kožešníci se  dělili na koželuhy a jircháře  -pellifex albus - jirchář, bělokožešnící

 -pellifex niger - koželuh , černokožešníci

 Podle výrobků se nazývali

 -pellifex caligarum - výrobce kožešin. kalhot (nohavic)

 -pellifex tunicarum - výrobce kožeš.sukní

Pelvifex,-ficis, m. - kovotepec pánví,pohárů, mís

Penesticus, -i, m., penisticus, -i, m., victualia vendens -  hokynář, hokynník, překupník

Penicularius,-i, m. - kartáčník

Peplator,-oris, m. - brusič nožů, šlejfíř

Perator, -oris, m. -brašnář, tlumočník, tobolečník, taškář

Perceptor,-oris, m. - výběrčí poplatků nebo daní

Percussor,-oris, m. - *kovář

Pergamenista,Permeter - pergamenista, pergameník

Pernicator,-oris, m. - perníkář, caletník

Personeta,-ae, m. - makléřž, zprostředkovatel

Petellis,- i, m. (petillis) - úřední sluha, pedel

Pharetrator, -oris, m. - tůlař, výrobce toulů

Pharmaceuticus,-i, m. (pharmacopaeus) - *lékárník,

Pharmacopola, ae, m. - mastičkář, prodavač léků

Philacista,-ae, m. - noční hlídač, žalářník, hlásný

Physicus - *lékař, městský lékař, fyzik

Picarius,-i, m. (picariator, ollifex ) - *smolař, pkelník,

Pictariarius,-i, m. - příštipkář

Pictor, -oris, m. - malíř, natěrač

Pictor virtuosus - malíř umělec

Pigator,-oris, m. - barvíř

Pigmentarius,-i, m. - *lékárník,obchodník léky, barvivy

Pilarius,-i, m. - kejklíř

Pileator,-oris, m. (pilearisu, piliator, piliarius, pileo) -  kloboučník

Pincerna, -ae, m., pincernator, -oris, m. - šenkýř,  hostinský, číšník, výčepník, královský číšník

Pisator,-oris, m. - prodavač hrachu

Piscator,-oris, m. - rybář

Piscinae praefectus - porybný

Piscium salsorum venditor- prodavč slaných ryb

*Pistor,-oris, m. (pistrio) - *pekař, mlynář

 P. artocopus,-i, m.- pekař pečiva smaženého na oleji

 P. artocreas,-atis, m. -pekař kobližník

 P. artopiper,-eris, m. -pekař perníku

 P. dulcinarius,-i, m. - perníkář, koláčník

 P. panis,-is, m - pekař chleba

 P. placentarius, placentarius - pekař mazanců

 P. crispellarum - koláčků, placiček

 P. celtnarium - calet

*Pixidarius, -i, m. (bombardista) - puškař

Placentarius, -i, m. - mazanečník, pekař pečící mazance

Plantator,-oris, m. (arborator) - zahradník, sadař

Plaustrifex, -ficis, m. -kolář, vozař, výrobce nákladních  vozů , koloděj

Plebanus,-i, m. - plebán, farář

Pocillator,-oris, m. - příslušník cuchu

Poculator,-oris, m. - šenkýř

Polarer - brusič, leštič

Poledrorius,-i, m. - zaměstanec hřebčince

Polentarius,-i, m. - sladovník

Poliater-tri, m. - městskýký lékař

Politor,oris, m. - brusič, leštič

 -P. ensium - brusič mečů

Polygraphus,-i, m. - písař, tiskař

Polymitarius,-i, m. - tkadlec damašku

Pomarius, -ii, m. - obchodník s ovocem

Ponderarius,-i, m. (ponderator) - vahař, vážný

Pontifex,-ficis, m. - biskup

Porcarius,-i, m. (porcinarius) - pasák vepřů

Portarius,-i, m. - vrátný, fortnýř

Portator,-oris, m. - nosič, trákař

 -portator lignorum, caelarius, -i,m. - nosič dříví

Portitor,-oris, m. - přívozník, celník, vrátný

Posamentarius,-i, m. - prýmkář

Practicator,-oris, m. - obchodník

Praeceptor, -oris, m. (eudiator) - učitel, vzdělavatel,  vychovatel, učitelský pomocník

Praeco,-onis, m. - vyvolavač, hlasatel

 -P.heraldicus - herold

Praedicans,-ntis, m. - laický kazatel

Praedicator,-oris, m. - kazatel

Praefectus,-i, m. -pžedstavený, správce

 -P.dominii - hejtman panství

 -P.excubiarum - strážmistr

 -P.metallicorum - perkmistr

 -P.montium - správce dolů

 -P.piscium - porybný, fišmistr

 -P.rei domesticae - hofmistr

 -P.silvarum - lesmistr

 -P.stabulis - vrchní štolba

 -P.tribunalium - berní správce

 -P.urbis - purkmistr

 -P.vehiculorum - správce popštovní dopravy

 -P.vigiliarum - strážmistr

 -P.vigiliarum civicarum - velitel městské stráže

Praelatus,-i, m. - představený, prelát

Praeparator,-oris, m. - výrobce, připravovatel

Praepositus,-i, m. - představený, probošt

Praese,-entis, m. - předseda

Praestigiator,-oris, m. - kejklíř

Praetextarius, -ii, m., Praetextor, -oris, m., Praetextas  laborarius, Praetextifex, -ficis, m. - stuhař, šnůrař,  tkaničkář

Praetor,-oris, m. - přednosta, vůdce, rychtář

Pragmaticus,-i, m. - právní, soudní znalec

Praxator,-oris, m. (praxatrius) - sladovník pivovarník

Preliator,-oris, m, m. - bojovník, válečník

Pressor,-oris, m. - tiskař

Primarius,-i, m. - hlavní lékař, vedoucí lékař, polír,

Primas,-atis, m. - *starosta, primátor, předák

Primator,-oris, m. - *starosta, první z konšelů,

Prior, -oris, m. - převor

Procurator,-oris, m. - prokurátor, právní zástupce

 -P.camerariorum - půhončí

 -P.citationis - poručník

 -P.regis - královský prokurátor

Proeliator,-oris, m. - válečník, bojovník

Promus,-i, m. - klíčník, správce domu

Propinator,-oris, m. - čepmistr

Propola,-ae, m. - hokynář, nákupčí, kupec

Publicanus,-i, m. - výběrčí daní

Puellae operatrices -děvčata řemeslná 1/8, žila v  hospodářství dvorovém pohromadě (gynaeceum),  předly,tkaly, krejčovaly +

Pugnator,-oris, m. - bojovník, zápasník

Puliator, -oris, m. - leštič

Pulitor lapidum - brusič kamene

Pullator,-oris, m. - drůbežář, kurař, kuřetník

Pultifex, -ficis, m. - krupník, krupař

Pulvinator, -oris, m. - polštářník

Pupparius,-i, m. (puppa) - výrobce loutek,loutečník

Purgator camini (caminarius) - kominík

Purgmagistr,-eris, m. - purkmistr, starosta

Pursifex, -ficis, m. viz bursator - měšečník, váčkář

Pustuarius,-i, m. - sponař

Putearius, -i, m. (fontarius) - studnař

Pyrobnalerius,-i, m. (pyrobalarius, pyrotechnicus)  ohňostrůjce-

Pyropolarius,-i, m. - brusič kamene

Q

Quaestionarius,-i, m. - *kat, mučitel

Quaestor,-oris, m. - vyšetřující úředník

 -Q.aeriarius -důchodní písař

Qui ligna cedit - drvoštěp

Qui parat helcia - chomuthnik, výrobce chomoutů

R

Radices librans, -antis, m. - kořenář, bylinkář

Rasicultelifex, -ficis, m. - břitvář

Rasor,-oris, m. - holič, barbíř, lazebník barbíř

Rasor pannorum ? barvíř pláten

Rector-oris, m. - ředitel, vedoucí, pžedstavený

Redarius,-i, m. (agaso) - forman, kočí, vozka

Reficiens,-ntis, m. - správkář, opravář

Regesns chori - správce kůru

Renovator,oris, m. - opravovatel, renovátor

 -R. calceorum, sotularium - * švec opravující boty

 -R. vestium - krejčí opravující šaty, vetešník

Reserator,-oris, m. - klíčník

Restaurator,-oris, m. - obnovitel

Restiarius,-i, m. (restio) - provazník

Retiarius,-i, m. (reticulator) - síťař , pletař

Rhedarius,-i, m. - kočí

Rhetor,-oris, m. - kočí

Rotifex,-ficis. m. (rotarius) - kolář , výrobce kol

Rotulifex -kolečník, trakařník

Rugatrix,-icis, f. - švadlena

Ruricola,-ae, m. - venkovan

*Rusticus,-i, m. - *rolník, sedlák, venkovan

 -R.conducticus - nájemce

 -R.liber – svobodník

S

Saebator, -oris, m. - lojovník

Sagittarius,-i. m. -viz *arcuator - *lučištník (lukostřelec,  střelec z kuše, luku, výrobce kuší, samostřílů)

Saliator,-oris, m. (salinarius, salifex) - solař, prodavč  soli

Salifer,-feris, m. - nosič soli

Salinarius, -ii, m. - prodavč soli

Salista, -ae, m. - solivařič

Salitor,-oris, m. - sanytrník, výrobce ledku

Salsamentarius, -i, m. - nasolovač, uzenář

Salsator, -oris, m. - maloobchodník se solí, hokynář se solí

Saltor,-oris, m. (saltator) skokan, komediant, tanečník

Saltuarius, -i, m. - lesník, myslivec

Sanctimonialis,-i, f. jeptiška

Saponarius,-i, m. (saponista, sapunista, coctor sevi ) -  *mydlář

Saratector,-oris, m. (sarcitor) - pokrývač

Sarrator, -oris, m., Serrator, -oris, m., Llignorum sertor,  -oris, m. - prknář, pilař

Sartaginarius ? - výrobce pánví, pánevník

Sartor,-oris, m. (sartorius) - krejčí, krejčíři vyskytují se  až od XIII. stol.

Sator,-oris, m. - rozsévač, zahradník

Satrapes,-is, m. - dozorce

Saxifragus, -i, m. - kamenolamač

Scalae factor, -oris, m. - žebříkář

Scamnifex, -ficis, m. - lavičář, lavičník, truhlář lavic

Scholarcha, -ae, m. (scholasticus) - učitel

Scindulibus tector, oris, m. - šindelář, pokrývač šindelem

Sclopetarius,-i, m. - puškař

Scortator,-oris, m. - pasák holek

Scotus, -i. m.- podomní obchodník

Scriba,-ae, m. (scribifex, scriptor)- písař

Scricarius,-i, m. - prýmkař

Scrinarius,-i, m. - truhlář, skří|ňař

Scriptor, -oris, m. (compositor) - spisovatel

Scropharius, -ii. m. -sviňák,honák i handlíř vepřů

Sculptor, -oris, m. - sochař, rytec, řezbář

 -S. lignarius - řezbář

Scultetus,-i, m. - rychtář

Scutarius,-i, m., Scutifex, -ficis, m. - výrobce štítů,  nosič štítů

Scuttelarius,-i, m. (scuttelator, -oris, m., scutellifex,  ficis, m. - mísař, soustružník dřevěných mis.

Seccularius,-i, m. - pokladník

Secretarius,-i, m. - tajemník

Sellator,oris, m. (sellarius) - sedlář

Semirusticus,-i, m. - pololáník

Senator,-ori, m. - městský radní

Sepultor, oris, m. (sepultor mortuorum) - hrobník , hrobař

Serator, -oris, m., Serarius,-i, m., Serifex, ficis, m. -  zámečníkm

Serrarius,-i, m. - pilař

Sertor,-oris, m. (sertor arborum) - drvoštěp

Serva,-ae, m. -služka, otrokyně

Servus,-i, m. - sluha, pomocník, otrok,

Setarius,-i, m., Ssetator -oris, m., Setifex,ficis, m.,  Setistrator,-oris, m., Strigillorum laborator -  štětkář , kartáčník

Sigillorum fabricator, -oris, m. - rytec

Silicarius,-i, m. - dlaždič

Silvanus,-i, m. (silvarius)- lesní, hajný

Smihgarius,-i, m. , (smigator) - mydlář

Solarius,-i, m. - příštipkář

Soldanus,-i, m. - voják, žoldnéř

Spatharius,-i, m. - mečíř

Specularius, -i, m., Speculifex, -ficis, m. - brusič skla a  zrcadel, zrcadlář

Spondista, -ae, m. - postelník, výrobce postelí, lehátek

Sportularious,-i, m., sportifex, -ficis, m. - košíkář

Stabularius,-i, m. - kočí, vozka, čeledín

Stannarius,-i, m. (stannator)- cínař, konvař

Stannifossor,-oris, m. - horník v cínovém dole

Stanniliquator,-oris, m. - šmlcíř cínu

Stator,-oris, m. - žalářník, hlídač

Statuarius,-i, m.- sochař

 Statumen paator - výrobce kůlů, tesař?

Stipendarius,-i, m. - dráb, žoldnéř, nádeník

Stipus, -i, m. - žebrák

Stratarius, -ii, m. - sedlář

Strator,-oris, m. - podkoní

Strator laterum , strator tegularum - pokrývač

Strator platearum - dlaždič

Strator viarum - cestář

Stubanarius, -i, (balneator) - lázeňský

Stragulator, -oris, m. - výrobce závěsů, přikrývek

Strigilliator, -oris, m. (strigillorum laborator) - výrobce  škrabátek pro hřebelcování, hřebelčí, hřebelečník

Stuppam vendens, -entis, m. - koudelník

Sublimator,-oris, m. (destillator) - *kořalečník ,  lihovarník, vinopal

Subsidianus, -i, m. - pomocník, spoolupracovník

Subulcus,-i, m. - pasák vepřů

Sufferator,-oris, m. - podkovář

Sutator,-oris, m., Sutor, oris, m., Sutor calceorum,  Calcifex,-ficis, m., m. Crepidarius, -i, m. - švec  švec, obuvník

Sutor annovator,-oris, m., S. novos calceos  conficiens,-entis, m. -švec nové obuvi, novinnik

Sutor renovator,-oris, m., Sutor cosolarius, -i,m. - švec  opravář, vetešník

 -S.sutor crepidarum - švec nové obuvi řeménkové,  sandálů, opánků, polobotek.

 -S.sotularium - švec nových bot, škorní a škarbalů,  střevíců či krbců.

 -S. calcimenti cum rostris -švec dlouhých špičatých  střevíců

 -S. corii - sešívač kůží pro oblek i boty

 -S. pellicis - švec sešívač kožešin.

Syndicus,-i, m. - městský písař, syndik, právní zástupce

Syphunculus, rourař, rúrmistr

Sythopola,ae, m. ( synthopola) - pravovárečník, nákladník

T

Tabellarius,-i, m. - písař,posel, doručovatel, účetní

Tabernarius,-i, m. (tabernator, caupo )

 1.šenkýř, šenkéř, krčmář

 2.kramář, kupčík

Tabularius,-i, m. - notář, archivář

Taxillator, -oris, m. - kostečník,kostkář

*Tector, -oris, m., - *pokrývač, přikrývač, - omítkář, štukatér

Tegularius,-i, m. - cihlář

Telator,-opris, m. (telatextor, textor telae) -tkadlec  vlněných suken

Telonarius,-i, m. - celník

Telorum faber, -bri, m. - šípař

*Tendeler - napínač, tendo rozpínám,natahuji, rozpínám

Tesserator, -oris, m. - kostkář

Textor, -oris, m. - tkadlec, soukenník

 -T.sericarius, serici -

 -T.bombicinator - hedvábník, tkadlec hedvébí

 -T.telae- snovař, tkadlec vlny

Textrix,-icis, f. - tkadlena

Theriacum mercator, -oris, m. - dryáčník

Thorifex, -ficis, m. -platnéř. Dělal plátky, pláty a pancíře  na brnění.

Tibialifex,-ficis, m. (tibialista) - punčochář

Tibiarius,-i, m. - dýmkař

Tibicena, -ae, m. (tibicen) - trubač

Tignarius,-i, m. (abietarisu, faber tignarius) - tesař

Tinctor, -oris, m. (infector, offector) - barvíř suken, kůží

Tiro,-onis, m. (tyro) - nováček,učeň, rekrut

Togatar,-oris, m. - krejčí, výrobce šatů

Tonsor, -oris, m. - bradýř, holič, střihač

Tormentarius,-i, m. - kovolijec, zvonař, puškař

Tornarius,-i, m. (torneator) - soustružník

 -T.picariorum - řezač dřevěných nádob

 -T.scutellarum řexač mis

Tortor,-oris, m. (amputator, extensor) - mučitel, kat Trapezita, -ae, m. - šatník, který mistroval všechny  dvorské sešívače, ševce, měl sklady materiálu k šatům

Triparius,-i, m. - řezník

Tritor,-oris, m. (triturator, tritulator) - mlatec

Tubicena,-ae, m., Tubicinarius,-i, m., Tibicena,-ae, m. -  trubač

Tumbarius-i, m. - hrobník,

Tunnarius, -i, m. - bednář

Tympanator,-oris, m. ( tympanista, tympanister) bubeník

Tympanorum fabricator,-oris, m., faber tympanorum - bubnař Typographus,-i, m. - typograf, sazeč, knihtiskař

Tyro-onis, m. - učeň, nováček, rekrut

U

Umbrellarius,-i, m. - deštníkář

Unguentarius, -i, m. (cerocopus) - mastičkář, voňavkách

Upilio,-onis, m. - ovčák

Urinarius,-i, m. - potápěč

Ustor,-oris, m. - palič

V

Vaccarious,-i, m. - pasák krav

Vaginator, -oris, m. - pochvář, pošvář

Valvarius,-i, m. - vrátný

Vasator, -oris, m - líhař, šrotýř

Vascularius,-i, m. - stříbrník, zlatník

Vates,-is, m. (vaticinator) - věštec, předpovídač  budoucnosti

 -astrologus - z hvězd

 -chiromanticus - z rukou  -geomanticus -

 -pyromanticus - věštící z ohně

Vectigularius,-i, m. - mýtný, celník

Vector, -is, m. - vozka,vozka, vozataj, forman

Vehicularius,-i, m. - kolář, vozař

Venator,-oris, m. (venans) - myslivec, lovčí, lovec, fořt,  ptáčník)

Venditor, -oris, m. (vendens) - *obchodník, prodavač

 -V. aleca - slanečkář, herynkář

 -V. cultelorum - nožíř

 -V. fructuum - prodavač ovoce

 -V. iconum, imaginum - prodavač obrazů

 -V. librorum - knihkupec

 -V. specierum - lékárník

Veredarius,-i, m. - kurýr, postilion

Vespillio-onis, m. *vispillio) - hrobař, hrobník

Vestiaris,-ae, f. - komorná

Vestiarius,-i, m. - obchodník s oděvy

Vestificus,-i, m. - krejčí

Vestimentarius,-i, m. - vetešník

Veteramentarius,-i, m. - příštipkář, vetešník

Vibrellator,-oris, m. - kanonýr

Vicarius,-i, m. - vikář, zástupce

Victrix, -icis, m.- kostelník

Victualia vendens, penesticus, -i, m., penisticus, -i, m. -  hokynář

Vietor, -oris, m. - bednář, bečvář, pintéř, košíkář

Vigilanus,-i, m. - hlídač, strážný

 -V. in turri - hlásný

 -V. nocturnus - ponocný

Villicus, -i, m. - vladař, správce řídící práci na dvoře,  šafář, pokladník

Vinarius,-i, m. (vinitor) - vinař, vinárník

Vinctor,-oris, m. - bednář, bečvář

Vindex,-icis, m. - obhájce, zástupce, právní ručitel,  vykonovatel

Vinipola,-ae, m. (vinopola) - vinárník, obchodník s vínem

Virgulator,-oris, m. - košťař

Visitator,-oris, m. - dozorce, dohlížitel

Vitrarius,-i, m. (vitrator) - sklenář

Vitrifactor, -oris, m.(vitrofex) - sklář, foukač skla

Vulnerarius,-i, m. - ranhojič

X

Xylopus,-pedis,-m. tesař

Xylographus,-i, m. - dřevorytec

Xylopola,-ae, m. obchodník s dřevem

Z

Zonarius,-i, m. - pasíř, výrobce pásů

Zygostata,-ae, m. - vážný

Zythopola,-ae, m. - výčepník piva

Zappator,-oris, m. - rolník

Zingulator,-oris, m. (cingulator) - řemenář, vačkář, brašnář