LÉČITEL OČIMA ETYMOLOGIE

Doc MUDr Přemysl Paichl, CSc

 

Léčitelství je staré jako lidstvo samo, je tedy pravděpodobné ,že jeho historie sahá až do dob před milionem let. Protože stáří medicíny neumíme měřit absolutním číslem roků,  vyjadřují se k němu jen těžko prověřitelné vědecké hypotézy nejen medicínských historiků, ale i poznatky mnoha jiných věd..Největší spekulace se týkají vzniku a rozvoje lidského samoléčitelství na podkladě nepodmíněných reflexů  nebo v rámci složitější činností s využitím  vytvářejících se instinktů. Jen málo spolehlivější jsou odpovědi na otázky doby  vzniku léčitelství vzájemného, v němž zprvu v empirickém období asi dominovala žena. Časný rozvoj různých  metod profesionální primitivní empirické medicíny se tuší už ve starším paleolitu  v rozmezí 600.000 až 150.000 let př.n.l. Empirický samoléčitel se pravděpodobně měnil už někdy v období kolem 25.000 př.n.l. v  profesionálního léčitele v dobách početně rozrůstající se populace.Ve středním paleolitu už poznání léčivých vlastností trvalých rostlin i živočišné potravy muselo vést k pomalému  narůstání  zprvu náhodnému a pak i léčebně motivovanému vědomému léčitelství. Empirii v léčitelství , rozvíjející se v průběhu společenské praxe, připouštějí kromě lékařských věd postupně skoro všechny vědy,  tedy i zemědělské a zejména společenské., jako např. filozofie, antropologie, archeologie, etnografie,  věda o státu a právu, psychologie, uměnověda aj.

Dodnes se jako rozhodující vyjadřuje k dějinám medicíny vyjadřuje paleoarcheologie. V interpretaci jejích nálezů není však pro medicínu nic není  jistého. Z nálezu štípaného  kamenného nástroje z pozdního paleolitu (cca kolem 15.000 př.n.l.) např. na místě dnešní fakultní nemocnice na Lochotíně nemůžeme určit, zda už sloužil malé chirurgii na místě našeho budoucího města  nebo dokonce  trepanací lebečních kostí , jak je známe třeba i v prostoru pozdějších Čech z pozdní doby bronzové ( cca 1.200 – 750 let př.n.l.). Tehdy už se po předchozím tisíciletém užívání rostlinných drog předpokládá už i chirurgická léčba nervových  a duševních nemocí.

Časná historie medicíny zůstává tedy i dnes stále směsí fikce a vědy mnoha oborů. Pro dnešní sdělení jsem vybral terminologický problém času vzniku  profesionálního léčitele, ať už jej většina historiků nesprávně nazývá lékařem, ne tedy vhodnějším názvem léčitele, medicinmana  či kmenového šamana.. Zdálo by se, že pro historii medicíny  by tento problém mohla pomoci  řešit jazykověda, hlavně její nauka o etymologii a snad i sémantika Ani s etymologií však nedohlédneme do dob užívání  indoevropského prajazyka(Ur-jazyka), snad  někdy v dobách 3.tisíciletí př.n.l. Těžko tedy i s její pomocí rozhodneme, zda se měnila medicínská terminologie od mezolitu ( cca 9.000-6.000 let př.n.l), nebo spíše od mladší doby železné – laténské (cca  od 500 let př.n.l. až do rozhraní letopočtu).

.Pro naše zdravotníky může být východištěm pro bádání o etymologii termínů léčitele a lékaře společný slovní kořen  „lék“, který nalézáme  ve velkém počtu slovech české medicínské terminologie. . Takových slov bylo jistě větší množství , jako třeba lékařnice pro různé typy ženských léčitelek , lékařový  místo lékařský,  lekovadlo (lék),  lékač, lékovník ( kdo kouzlem léčí), lektvař, letkvař, lekvař  (prášek s medem svařený, např. lektvařice , lekořice s medem), lekostavník a mnoho jiných . Prvně, co asi každého člověka napadne je to, že se tyto názvy s kořenem „lék“ dodnes dostaly do češtiny z předpokládaného praslovanského jazyka nebo staroslověnštiny nebo z nich vznikajících slovanských jazyků.

 

 

 

 

 

 

 

Příbuznost medicínské terminologie pochopitelně nemůže  zcela jednoznačně zavrhnout přímý vývoj slovanských  jazyků z indoíránských jazyků,  např.ze vztahů mezi sanskrtem jako staré indičtiny a staroslovanštinou. Vyloučit ho samozřejmě nemůže, když si uvědomíme příbuznost  těchto jazyků , které si  např.podle Miltnera jako u jediných Indoevropanů zachovaly starý indoevropský lokativ množného čísla. Kdybychom tuto těsnou jazykovou podobnost chtěli humorně devalvovat slovní analogií třeba v terminologii z gastroenterologie, v níž najdeme nápadné etymologické podobnosti nejen mezi slovy lidhe=lízati, oštka=ústa, phena=pěna, pardaté=prděti , sarjaté=sráti aj. ..

Co do vývoje jazyků je častost slovního kmene  „lek“ nápadněji častější  v terminologii slovanských jazyků západních  (v polštině, češtině, slovenštině a  lužičtině)  než v jazycích kmenů východních  (ruština, ukrajinština, běloruština ) a jižních (bulharština,makedonština, srbochorvatština a slovinština). Ve skupině jazyků východoslovanských  místo v podobných medicínských slovech nalezl své místo spíše kořen „vra“ , jako třeba ve slovech vrač  pro léčitele, ale i v jiných v ruštině, ukrajinštině, běloruštině. 

Už to samo dává od začátku tušit, že se medicínská terminologie u Slovanů měnila vlivem sousedních indoevropských kmenů podle toho, jak se rozcházely ze své pravlasti  na všechny strany. I do našeho „českého“ čtyřúhelníku se dostávali „naši“ Slované přes přední východ po Dunaji ale i  přes Pobaltí  a nakonec na jihozápad po Labi.  Etymologie tedy musí řešit mnohá úskalí vývoje slov s kmenem „lek“ až do staré češtiny , třeba až do její už známé fáze od 13. století našeho letopočtu. 

Nebudeme zde se pokoušet řešit etymologii všech typů  medicínských slov , např. spojených se slovním kořenem „ iat . viz např.  iatros, iatér (běžně donedávna překládaný do češtiny jako lékař), iateria ( lékařství), iatreia , iatreion ( obydlí lékaře, nemocnice), iatreuma (lék), iatrikos ( lékařský) a v jiných. Tato slova pak do celé Evropy pronikala s řeckými léčiteli nejen až se vznikem univerzit, ale už dříve z jazyka Franků  nebo langobardských Germánů..Podobně to platí o etymologii slov se slovním kořenem med, zejména u termínů medicus, medens (lékař), medeor ( léčiti, pomáhati), medicament, medicína (lék), a jiných.. Jejich etymologie, by sice mohla přispět k poznání  historie nejstaršího léčitelství z oblastí kolem Kaspického moře,  které ovlivňovaly asi ještě před Slovany starší indoíránské jazyky, třeba médské, assyrské, partské, perské,  později i jazyky románské.

Vracím se k tomu, že se předpokládá , že hlavní cesta jazyků s českým slovním kořenem „lék“pravděpodobně začínala u kmenů severnějších , spolu s jazyky baltskými, takže se o nich mluví jako skupině baltoslovanské., ne tedy od jazyka lidu Horní Lužice  a od polabštiny Tam patřil už předtím i jazyk litevský a lotyšský a pravděpodobně i baltofinština, V nich dodnes najdeme podobný slovní kořene „lik“ v slovech pro nemoc a léčení nemocného klidem na lůžku, a obecné pro jakékoli ležení, viz slova  „ liga, ligonis“ a jiná. Např.zde najdeme dodnes  termín l“akari, třebas je v něm místo „e“ písmeno „a“ přehlasované dvojtečkou..

Jazykozpytcům jsou už od minulého století známy vztahy i k jiným indoevropským jazykům, kde se objevují ve názvech léčitelů a prostředků čarovných či  kouzelných. Nejde o nějakou nekritickou obrazotvornost  v hypotézách dnes všeobecně uznávaných lingvistů , když vysvětlují původ takových slov s kořenem „lék“ předtím výpůjčkou z germánských jazyků , ať už  západních nebo východních.

 

 

 

 

 

 

Těch  kmenů a kmenových svazů je ale velké množství a jejich fonetika a transkripce by je mohla zařadit  při známé časté migraci do velkého rozsahu míst , kde se mohly se Slovany setkat. Svědčily by pro ně v různých časových obdobích v Evropě jazyky od dalekého západu  a severozápadu. V nich můžeme dodnes najít i některé dnešní termíny, do češtiny překládané jako lékař nebo léčiti ,  ve slovech   „leak ( léčiti) nebo slovo „laece ,  léke“ (lékař), z dánštiny  termín „laege“ (lékař ),z islandské řeči  „laeknir“( lékař), ze švédštiny „ läkare“ (lékař), „l“akerkonst“ (lékařství) aj.  Pro slovanská slova s kořenem „lek“ mohly být zdrojem s určitou pravděpodobností nejen severogermánské jazyky (  švédština, dánština  norština a jiné), ale i mnohé západogermánské jazyky  (holandština, dokonce i dávno vymřelá gótština termínem „lekeis, legir“ pro léčitele. Přenést do našeho regionu tento slovní kořen mohli přenést zejména germánští Svébové , zejména pak k nim patřící Markomané , přesunující se na přelomu letopočtu pod vedením Marobuda do míst dnešních Čech. Podobný kořen můžeme ovšem v různých mutacích i u jiných vzdálených germánských etnik.Např. tvaru „leak“najdeme i v angličtině, jak je uváděn v  anglické Historia ecclesiastica gentis anglorum .           Přes staré Germány se s etymologií dostaneme až ke keltským jazykům.( irštině, waleštině, bretanštině a galštině.) Stopy názvů  léčitele s kořenem  „lék“ najdeme nejen už u vymřelých keltiberských , lepantských  i jiných jazyků , ale ještě ve současné irštině. V nich lingvisté podle nápisů v  iberským písmem tak i latinkou i  předpokládají, že  ke germánským jazykům původně přešel z keltštiny slovní kořen „lep“ z termínu „lepag „  nebo „liaig“. Poznat archaické vztahy keltštiny a germánských jazyků přinesla prý až léta kolem r. 1970. .

Zda tento hypotetický vývoj názvu léčitele platil  i pro dosud nepojmenované předchůdce Keltů až k nějakému společnému prajazyku, to samozřejmě nemůžeme v Čechách ani  doložit, ale ani zamítnout..Dá se však alespoň předpokládat, že až ke Keltům se  medicína musela i v „naší“ vlasti Bójů (Bojohemum) obracet při stonání a léčení.k léčiteli s nějakým oslovením se slovním kořenem “lek“, i když někdejší druid .byl kombinací kněze, filozofa, proroka, soudce a léčitele. Není vyloučeno, že tehdejší léčitelství zahrnoval těmito názvy i zaříkávání a přírodní léčbu nižších typů kněží- vatů. Tak o nich píše i císař Julius Caesar ve svých Zápiscích o válce galské.

            Nejde však jen o poznání terminologie pravěké nebo starověké medicíny. Potvrzuje to jen představu, že medicína se vyvíjela současně skoro stejně ve všech vzdálených místech světa a že její úspěchy se měnily spíše dle vývoje poznání přírodní zákonitosti nebo na síle víry v tajemné síly, ovlivňující nemocného jednotlivce, než na terminologii přetrvávajících pojmenování  zdraví nebo alespoň úlevy přinášejících zdravotníků.